การคิดรอบด้านและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Comprehensive & Creative Thinking @ Work) รุ่นที่ 8

31 สิงหาคม 2561

เนื้อหา

สมองและแบบแผนการคิดของมนุษย์
• เข้าใจการทำงานของสมอง
• เข้าใจกระบวนการคิด
• การตอบสนองของสมองต่อสิ่งเร้าและข้อมูลต่าง ๆ
• กระบวนการเกิดความคิดใหม่

การพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ
• การคิดด้วยข้อมูล
• การคิดด้วยความรู้สึก
• การคิดด้วยความระแวดระวัง
• การคิดเพื่อดึงจุดดีจุดเด่น
• การคิดไปข้างหน้า
• การคิดทุกปัจจัย
• การคิดหาทางเลือก
• การคิดแบบลดอคติ
• การคิดเพื่อสร้างสรรค์
• อะไรทำให้เราคิดไม่ออก? หนทางก้าวข้าม “หล่มความคิด”

จากความคิดสู่การปฏิบัติ
• จากการคิดสู่การสื่อสารอย่างตรงประเด็น
• จากการคิดสู่การการนำเสนองานที่ชัดเจน
• จากการคิดสู่การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
• จากการคิดสู่การสร้างสรรค์แนวทางแก้ปัญหาใหม่

Workshop
• คุณเป็นคนชอบใช้ความคิดแบบไหน?
• เครื่องมือฝึกคิด
• กรณีศึกษาองค์กรสร้างสรรค์ ที่เริ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์
• แบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา

สัดส่วนการเรียนรู้
:: ทฤษฎี 30% ฝึกปฏิบัติ 50% แลกเปลี่ยนและถามตอบ 20%


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

All Level

วิทยากร

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• วิทยากรด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาศักยภาพการคิด การพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพทีมงาน
• ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและบริหารโครงการ
• Leadership and Strategy Coach
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
• อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 สิงหาคม 2561 9.00 - 16.00 น.

จัดโดย

People Synergy Co., Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0-2910-2830, 080-776-4072

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 357 ครั้ง