กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร (25 ก.ย. 61) ดร.ชญารัศมิ์

25 กันยายน 2561

กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร (25ก.ย.61) ดร.ชญารัศมิ์

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร

           องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันทั่วโลก ต่างกำลังเผชิญหน้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก (DISRUPTIVE  TECHNOLOGY) ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความอยู่รอดขององค์กร องค์กรจะมีกลยุทธ์การปรับตัวและพัฒนาอย่างไรเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้

            บุคลากร (PEOPLE) ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะสำคัญ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะตอบโจทย์และเร่งขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไปได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน การสรรหาและคัดเลือกเป็นด่านแรกที่สำคัญที่สุดต่อการได้มาซึ่งคนที่ใช่สำหรับองค์กร คือบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะตรงกับความต้องการขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นกระบวนทัศน์ แนวคิดกระบวนการ และแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลโดยตรงให้องค์กรได้คนที่ใช่จริง ที่จะมารองรับและสร้างเสริมสมรรถนะองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อความอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้อย่างแท้จริง

 

เนื้อหาหลัก

Ü ความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคเศรษฐกิจ DIGITAL กับผลกระทบที่เกิดขึ้น

Ü กลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน

Ü แนวคิด กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการได้มาซึ่งคนที่ใช่ให้องค์กร

Ü คุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นที่นักสรรหา (PROFESSIONAL RECRUITERS) ต้องมี

Ü การวางแผนการสรรหาและคัดเลือก

Ü การสร้างคำถามสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะ พฤติกรรม แรงจูงใจ ทักษะการบริหารองค์กร และการบริหารคน การเป็นผู้นำ ความฉลาดทางอารมณ์ การสื่อสาร พร้อมตัวอย่างคำถาม

Ü เทคนิคในการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้คนที่องค์กรต้องการ

Ü เกณฑ์สำคัญในการพิจารณาคัดเลือกคนที่ใช่

Ü การจัดทำใบประเมินผู้สมัครเพื่อการคัดเลือก

Ü ข้อคำถามที่สมควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรถาม พร้อมตัวอย่างคำถาม

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

Ü ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวขององค์กรภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่มีมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานขององค์กร

Ü สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการคัดเลือกได้มาซึ่งคนที่ใช่อย่างมีประสิทธิภาพ

Ü การพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือก

Ü การพัฒนาช่องทางและเครื่องมือ การสรรหาเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้สมัครได้

Ü เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้คนที่ตรงกับที่องค์กรต้องการจริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Ü เทคนิคการสร้างใบประเมินสรรหาคัดเลือกเพื่อความมั่นใจได้คนที่ใช่จริง

Ü การเป็นนักสรรหาอย่างมืออาชีพ

 

 วิทยากรดร.ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์ 

         ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในสายงานบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง ,อาจารย์ (LECTURER) ประจำหรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย วิทยากรบรรยาย สาขาหลักที่สอนได้แก่การบริหาร/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่ง การพัฒนาองค์การ การบริหารสายอาชีพ การบริหารขีดสมรรถนะการจัดการความรู้ การพัฒนาองค์การ หรือที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษา (COACHING)        

 

ผู้ชำนาญการ งานทรัพยากรมนุษย์  (HUMAN RESOURCES GENERALIST)

- ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถความเป็นวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล  (PROFESSIONAL HUMAN RESOURCE ACCREDITATION - PHR) โดยสถาบันการจัดการงานบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) พ.ศ. 2554 ทักษะและความสามารถในองค์ความรู้ด้านการบริหารทุนมนุษย์หรือการทรัพยากรมนุษย์(HUMAN RESOURCES COMPETENCIES)ในยุคใหม่

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคาเพียงท่านละ 3,900บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง 

ลงทะเบียน 2ท่าน ท่านละ3,500บาท

ลงทะเบียน 3ท่าน ท่านละ3,000บาท

ลงทะเบียน 4ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม) 

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

ติดต่อEmail: Inwtraining.sale@gmail.com

Tel: 098-820-9929คุณกุ้ง

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

http://www.tesstraining.com

WWW.ALLThaiTraining.com

รวมประกาศฝึกอบรม

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่Email.inwtraining.sale@gmail.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรมทั่วไป

วิทยากร

 วิทยากรดร.ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์ 

         ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในสายงานบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง ,อาจารย์ (LECTURER) ประจำหรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย วิทยากรบรรยาย สาขาหลักที่สอนได้แก่การบริหาร/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่ง การพัฒนาองค์การ การบริหารสายอาชีพ การบริหารขีดสมรรถนะการจัดการความรู้ การพัฒนาองค์การ หรือที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษา (COACHING)        

 

ผู้ชำนาญการ งานทรัพยากรมนุษย์  (HUMAN RESOURCES GENERALIST)

- ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถความเป็นวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล  (PROFESSIONAL HUMAN RESOURCE ACCREDITATION - PHR) โดยสถาบันการจัดการงานบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) พ.ศ. 2554 ทักษะและความสามารถในองค์ความรู้ด้านการบริหารทุนมนุษย์หรือการทรัพยากรมนุษย์(HUMAN RESOURCES COMPETENCIES)ในยุคใหม่สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่อบรม:โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานีพร้อมพงษ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 กันยายน 2561 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 323 ครั้ง