กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

28 มิถุนายน 2562

Competitive Sales & Marketing Strategy

กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ(28 มิ.ย. 62)   เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การตั้งรับและบุกตลาด การจับตลาดเฉพาะ การขายแบบ CRM และการขายเพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่
   เรียนรู้สูตรและเคล็ดลับความสำเร็จในด้านการขายและการตลาดเพื่อนำพาองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางการตลาดด้วยแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายแก่องค์กร โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้นักการขายและนักการตลาดได้เข้าใจถึงทิศทางการขาย การตลาดและความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการขายการตลาดได้อย่างมีหลักการ จนนำไปสู่การนำเอากลยุทธ์การขายและการตลาดต่างๆ มาใช้ เพื่อสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ตามคาดหวังKey Contents

1. ทักษะทางการขายและการตลาดแบบดั่งเดิมและแบบใหม่ที่ธุรกิจต้องการ

2. แนวคิดทางกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่

   • ทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 

   • การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)

   • การกำหนดบทบาทในฐานผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และผู้ที่อยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)

3. ขบวนการวางกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ

   • การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งการขายและการตลาด

   • กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายที่ประสบผลสำเร็จ

   • กลยุทธ์การตั้งรับและการบุกทางการตลาด (Defense & Attack Strategy)

   • กลยุทธ์การจับตลาดเฉพาะ (Niche Strategy)

4. กลยุทธ์ด้านการขายที่มุ่งสู่การตลาดเป็นสำคัญ

   • การบริหารเวลาในกระบวนการขายเชิงกลยุทธ์

   • การจัดการปิรามิดลูกค้า

   • 7 ขั้นตอนของการขายแบบ CRM เพื่อรักษาลูกค้าเดิม • สูตรการขายเพื่อแสวงลูกค้าในตลาดใหม่Key Benefits

1. สามารถวิเคราะห์การแข่งขันทางการขายการตลาดเบื้องต้นได้
2. สามารถวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้
3. สามารถนำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดต่างๆ ไปปรับใช้ในของธุรกิจของตนเองได้


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานขาย หรืองานที่เกี่ยวข้องในส่วนการขาย

วิทยากร

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

- อดีตรองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสภสภา จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 มิถุนายน 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 308 ครั้ง