Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
HROD ในบริบทเศรษฐกิจสังคมและการเมืองใหม่
 
ขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Session 1: การบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทใหม่ของประเทศไทย โดย ศ. ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่
Session 2: การสร้างความสามารถของคน Gen M (Millennium) ในสังคมผู้สูงอายุ โดย รศ. ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร
Session 3: การสร้างผลิตภาพด้วยคนและองค์การที่มีสุขภาวะ โดย รศ. ดร. วิชัย อุตสาหจิต
Session 4: การบริหารคนและทีมในการจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ โดย ผศ. ดร. สมบัติ กุสุมาวลี
งานพบปะคนพันธ์ุดี แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ดี ๆ และฟรีตลอดงานค่ะ *^__^*

นำโดย ศ. ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ,รศ. ดร. วิชัย อุตสาหจิต, รศ. ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร, ผศ. ดร. สมบัติ กุสุมาวลี ร่วมเสวนากับ ผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559, เวลา 8.30 - 17.00 น. ณhttp://www.hrd.nida.ac.th/2015/th/seminar.php?typeID=2&viewID=22&act=view#seminar

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คลิกลงทะเบียนได้ที่ http://www.hrd.nida.ac.th/2015/th/seminar.php?typeID=2&viewID=22&act=view#seminar

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเพ็ญนภา (อุ๊) โทร 095-567-9559
E-mail: si.pennapa@gmail.com

ผู้เข้าชม : 375 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys