Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
HROD ในบริบทเศรษฐกิจสังคมและการเมืองใหม่
 


Session 1: การบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทใหม่ของประเทศไทย โดย ศ. ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่
Session 2: การสร้างความสามารถของคน Gen M (Millennium) ในสังคมผู้สูงอายุ โดย รศ. ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร

Session 3: การสร้างผลิตภาพด้วยคนและองค์การที่มีสุขภาวะ โดย รศ. ดร. วิชัย อุตสาหจิต

Session 4: การบริหารคนและทีมในการจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ โดย ผศ. ดร. สมบัติ กุสุมาวลีอาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

26 พฤษภาคม 2559, 8.30 - 17.00 น.http://

นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่13 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ชื่อผู้ติดต่อ:เพ็ญนภา 
อีเมล์: si.pennapagmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ :0955679559 
ผู้เข้าชม : 440 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys