Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs
 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความประสงค์ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบด้วย
1. เป็นธุรกิจ/กิจการ ภาคการผลิต ในทุกสาขาอุตสาหกรรม
2. มีสถานที่ผลิตทั้งหมดหรือบางส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
เพื่อเข้าร่วมโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMES  ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และดำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขาดย่อม (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย) 
          โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของท่านที่จะช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขในเบื้องต้นได้ตรงจุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของท่าน เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาบุคลากรและกำลังคน การสร้างนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงการผลิต เพื่อให้ท่านสามารถนำไปปรับปรุงได้อย่างถูกต้องต่อไป
สถาบันจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครมาที่โทรสารหมายเลข 0-2986-9366  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่ 02-564-4000 ต่อ 2012 หรือ 082-450-2612,http://goo.gl/forms/S7oWFrQMdO

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม02-564-4000 ต่อ 2012 หรือ 082-450-2612
ผู้เข้าชม : 469 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys