Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver เป็นโครงการ  ฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ มีพื้นความรู้ในการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น และออกแบบให้เหมาะสมกับงานนำเสนอในโลกอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนี้ไปปฏิบัติงานได้จริง โดยผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศณียบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและความรู้ในการออกแบบเว็บไซต์ และการใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver
  -  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฎิบัติงานได้จริง

    องค์ประกอบของโปรแกรม Adobe Dreamweaver
    การกำหนด Site Definition
    การปรับแต่งข้อความบนเว็บเพจ
    การใส่ภาพลงในเว็บเพจ
    การสร้างการเชื่อมต่อ (Link)
    การสร้าง และการปรับแต่งตาราง
    การสร้างเฟรม
    การสร้างฟอร์ม
    Rollover Image และ Image Map
    Spry Widget

อ.กีรติ วงศ์ทองศรี
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 - วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559, 9.00-16.00http://

สำนักฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที่ 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530  โทรศัพท์ 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2333-4, 2360-1 โทรสาร           0-2988-3666 ต่อ 2333, 0-2988-4040 E-mail : training@mut.ac.th , http://www.training.mut.ac.t
ผู้เข้าชม : 570 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys