Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ - การทำงานเป็นทีม และครองใจแบบ Win Win
 
หลักการและเหตุผล
สภาพงานในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่บ่งชัดว่านับวันอัตราการขยายตัวจะยิ่งสูงขึ้น และเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม ตลอดจนภาครัฐ อันเป็นงานที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ มาประสานกันอย่างมีขั้นตอน และเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยเฉพาะเพื่อการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และความเป็นมืออาชีพ  เสมือนหนึ่งเป็นการร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ดังนั้น  “วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม”  จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน  สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เลิกเกี่ยงงาน เลิกกล่าวโทษผู้อื่น และประกอบการงานในหน้าที่ตามกำลังความสามารถ โดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
          
จากแนวคิดดังกล่าว บุคลากรในหน่วยงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ทั้งในเรื่องงาน และเรื่องเกี่ยวกับคน มีการรับฟัง และยอมรับซึ่งกันและกัน รู้ซึ้งถึงแก่นแท้ในธรรมชาติของมนุษย์  และจิตวิทยาในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งจะต้องตระหนักถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพ
            
เรื่องดังกล่าว นับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน ละเอียดอ่อน แต่ก็เป็นเรื่องที่สามารถจะทำความเข้าใจได้ภายในระยะเวลาไม่นานนัก ถ้ามีการศึกษาและทดลองปฏิบัติ เสมือนหนึ่ง “การใช้จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม”

หัวข้อสัมมนา
-  วัฒนธรรมองค์กร และศักยภาพบุคลากร ยุคใหม่  (ระดับมืออาชีพ)
     -  การสร้างความสมดุลธรรมชาติมนุษย์  (แบบทดสอบ)
     -  ความหมายของ  “จิตวิทยา”
     -  พฤติกรรมพื้นฐานที่สำคัญของการใช้ “จิตวิทยา”
     -  การประเมิน “การจัดการเชิงคุณภาพทั่วทั้งองค์กร”
     -  การเรียนรู้เรื่องคน “ขวัญและกำลังใจ”
     -  การประเมิน –  วงจรทีมงาน
     -  แนวทางส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
     -  ศิลปะการครองใจ  - แบบ Win Win
        ·  ทักษะการสื่อสารที่เกิดผล
           o  การวิเคราะห์ปัญหา และ ตัดสินใจ
           o  การกำหนดยุทธวิธีให้สอดคล้องกับสถานการณ์
              (แบบทดสอบ)
     -  เทคนิคการขจัดปัญหา และลดความขัดแย้งในทีมงาน
     -  กลไกการจัดการ  กระตุ้น  ส่งเสริม  และรักษาทีมงาน
     -  Group Case Study   “การทำงานเป็นทีม”
     -  Presentation  -  การนำเสนอผลงาน 

อาจารย์ประภาภรณ์   พนัสพรประสิทธิ์

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539959870&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509  Fax.: 02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 418 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys