Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน (Safety in Workplace)
 
หลักการและเหตุผล
ความปลอดภัย (Safety) ถือเป็นหัวใจของการทำงานในทุกขั้นตอน เพราะนอกจากจะป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มาติดต่อตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทแล้ว ยังเป็นเรื่องที่พระราช-บัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายบัญญัติไว้อย่างเข้มงวด หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทั้งแพ่งและอาญา
      
การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้น จิตสำนึกความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนตั้งแต่พนักงานระดับล่างสุดจนถึงผู้บริหารสูงสุดในองค์กร นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสำคัญของกระบวนการบริหารความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด เนื่องจากโดยธรรมชาติของมนุษย์ การที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งใดย่อมมีสาเหตุมาจากทัศนคติ มุมมองและความรู้สึกต่อประเด็นหรือสิ่งนั้นๆ ดังนั้นการอบรม รณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานก่อน (Safety First) ที่จะลงมือปฏิบัติงานใดๆ จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นยิ่งประการหนึ่งที่จะทำของการบริหารความปลอดภัยในองค์กรให้สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างยั่งยืน
      
หลักสูตร จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน นี้ จะให้ความรู้ ความเข้าใจในแง่มุมสำคัญๆ ของความปลอดภัยที่ผู้ทำงานจำเป็นต้องทราบ เน้นภาคปฏิบัติและวิธีแก้ปัญหา ด้วยวิธีการถ่ายทอดที่เข้าใจง่าย แม่นยำ ตรงประเด็น

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งต่อตัวบุคคลและทรัพย์สินขององค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

หัวข้อการฝึกอบรม
1. จิตสำนึกความปลอดภัย
2. ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ
3. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กรโดยการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย
4. วิเคราะห์จุดอันตรายและสาเหตุพื้นฐานของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
5. หลักในการทำงานให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์
6. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วิธีการฝึกอบรม  (ทฤษฎี 60%  ปฏิบัติการ 40%)
1. การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผ่านกรณีศึกษา
3. กิจกรรมกลุ่ม

อาจารย์วฤทธิ์ สายสุวรรณ

โรงแรมเซนต์เจมส์ (ซ.สุขุมวิท 26)

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559, 09.00-16.00 น.

3700 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539938982&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  089-925-4790, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 347 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys