Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรเทคนิคการคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ฟรี!!! - See more at: http://seminardd.com/s/2988
 
หลักสูตรเทคนิคการคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

1. บทบาทของนักสรรหาบุคลากรในยุค Gen Y
             1.1) ทำอย่างไรถึงจะดึงดูดใจผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่องค์การต้องการ
             1.2) วิธีการสรรหาที่ได้รับความนิยมในยุคคน Gen Y
2. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุค AEC 2016
              2.1) Trends ในการสรรหา และคัดเลือกพนักงานยุค AEC
              2.2) แนวทางการสรรหาบุคลากร
                      - แนวทางวิเคราะห์ข้อมูลจากใบสมัครงาน
                      - เลือกคนอย่างไรให้ได้คนที่เหมาะกับงาน และวัฒนธรรมองค์กร   
                      - “คนเก่ง-คนดี-คนกล้า” สุดยอดบุคลากรที่องค์กรปรารถนา
3. ศาสตร์โหวงเฮ้งกับการคัดเลือกบุคลากร
   3.1) การคัดเลือกพนักงาน โดยวิธีการดูคุณลักษณะพิเศษตามหลักโหวงเฮ้ง
           - โหวงเฮ้ง อ่านหน้า รู้ใจ ประสบความสำเร็จเหนือคน


07.45 - 08.15 น. 
- ลงทะเบียน 
08.15 - 08.45 น. 
พิธีเปิดการอบรม 
-กล่าวต้อนรับโดยพิธีกร (นายมันตรัตน์ โสภา) 
- กล่าวรายงาน โดยหัวหน้าโครงการฯ (นางสาววนิดา สุดนุช) 
-เปิดการอบรม โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (ผศ.ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม) 
-กล่าวเชิญวิทยากร 
08.45 – 09.45 น. 
1.บทบาทของนักสรรหาบุคลากรในยุค Gen Y โดย ดร.กฤติน กุลเพ็ง 
1.1 ทำอย่างไรถึงจะดึงดูดใจผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่องค์การต้องการ 
09.45 – 10.00 น. 
พักรับประทานอาหารว่าง(เช้า) 
10.00 – 11.00 น. 
1.2 วิธีการสรรหาที่ได้รับความนิยมในยุคคน Gen Y (Workshop) 
- กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกวิทยากร 
11.00 – 12.00 น. 
2. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุค AEC 2016 โดย อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล 
2.1Trends ในการสรรหา และคัดเลือกพนักงานยุค AEC 2016 
2.2 แนวทางการสรรหาบุคลากร 
            - แนวทางวิเคราะห์ข้อมูลจากใบสมัครงาน 
12.00 – 13.00 น. 
รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.15 น. 
- เลือกคนอย่างไรให้ได้คนที่เหมาะกับงาน และวัฒนธรรมองค์กร    
- “คนเก่ง-คนดี-คนกล้า” สุดยอดบุคลากรที่องค์กรปรารถนา 
- กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกวิทยากร  
14.15 – 14.30 น. 
พักรับประทานอาหารว่าง(บ่าย) 
14.30 – 15.30 น. 
 
3. ศาสตร์โหวงเฮ้งกับการคัดเลือกบุคลากร โดย อ.สุประวีณ์ พิพิธกรกาญจน์ 
       -การคัดเลือกพนักงาน โดยวิธีการดูคุณลักษณะพิเศษ ตามหลักโหวงเฮ้ง 
15.30 - 15.45 น. 
- ตอบข้อซักถามต่างๆ จากผู้ฝึกอบรม 
15.45 - 16.00 น. 
ปิดการอบรม 
- กล่าวขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าอบรม 
- มอบของที่ระลึกวิทยากร  
- กล่าวรายงานปิดการอบรม (นางสาวอัญมณี ภูชิน) 
- พิธีปิดการอบรม โดย หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  
  (ดร.เติมเพชร สุขคณาภิบาล) 
- ถ่ายภาพร่วมกัน 


1) ดร.กฤติน กุลเพ็ง : วิทยากร ที่ปรึกษาด้านงานบุคคล
2) อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล : วิทยากรด้านการบริการจัดการทรัพยากรบุคคล จิตวิทยา
3) อาจารย์สุประวีณ์ พิพิธกรกาญจน์ : ผู้เชี่ยวชาญศาตร์โหวงเฮ้ง NPL พลังจิตใต้สำนึก

ห้องบรรยาย 216-217 ชั้น 2 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 , 07.45 – 16.00 น.http://www.iliketraining.com/p-2481

ภาควิชาจิตวิทยาฯ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนางสาวธรรญมล สำราญสุข (062-684 3997) และนายณัฐวัฒน์ พรหมสถิตย์ (085-145 4745)
ผู้เข้าชม : 877 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys