Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรเทคนิคการคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ฟรี!!!
 
การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลากรขององค์การถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลงานโดยรวมขององค์การในระยะยาวได้ หากองค์การคัดเลือกบุคลากรที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการแล้ว องค์การจะต้องสูญเสียทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และผลงานที่องค์การได้รับจากบุคลากร
รายนั้นก็จะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังด้วย 
การสรรหาบุคลากรที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นได้กับหลายองค์การที่ขาดมาตรฐานในกระบวนการคัดเลือก องค์การเหล่านี้มักจะไม่มีวิธีการ เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเพียงพอในการคัดเลือกผู้สมัคร หรืออาจเกิดจากผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการคัดเลือกบุคลากรใหม่ขององค์การซึ่งทำให้อาจจะพบปัญหามากมาย
ดังนั้นการเรียนรู้กระบวนการสรรหา เทคนิคในการคัดเลือกบุคลากรจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้การสรรหาคัดเลือกภายในองค์การมีมาตรฐาน มีมุมมองในการประเมินผลที่สอดคล้องตรงกัน เพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่ง คนดี มีความสามารถและเหมาะสมกับภารกิจขององค์การนั้นได้เข้ามาร่วมงานกับองค์การอย่างถูกต้องและยั่งยืน


1. บทบาทของนักสรรหาบุคลากรในยุค Gen Y
     1.1) ทำอย่างไรถึงจะดึงดูดใจผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่องค์การต้องการ
     1.2) วิธีการสรรหาที่ได้รับความนิยมในยุคคน Gen Y

2. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุค AEC 2016
              2.1) Trends ในการสรรหา และคัดเลือกพนักงานยุค AEC
              2.2) แนวทางการสรรหาบุคลากร
                      - แนวทางวิเคราะห์ข้อมูลจากใบสมัครงาน
                      - เลือกคนอย่างไรให้ได้คนที่เหมาะกับงาน และวัฒนธรรมองค์กร   
                      - “คนเก่ง-คนดี-คนกล้า” สุดยอดบุคลากรที่องค์กรปรารถนา
3. ศาสตร์โหวงเฮ้งกับการคัดเลือกบุคลากร
   3.1) การคัดเลือกพนักงาน โดยวิธีการดูคุณลักษณะพิเศษตามหลักโหวงเฮ้ง
           - โหวงเฮ้ง อ่านหน้า รู้ใจ ประสบความสำเร็จเหนือคน


1) ดร.กฤติน กุลเพ็ง : วิทยากร ที่ปรึกษาด้านงานบุคคล 
2) อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล : วิทยากรด้านการบริการจัดการทรัพยากรบุคคล จิตวิทยา
3) อาจารย์สุประวีณ์ พิพิธกรกาญจน์ : ผู้เชี่ยวชาญศาตร์โหวงเฮ้ง NPL พลังจิตใต้สำนึก 


ห้องบรรยาย 216-217 ชั้น 2 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 , 7.45 – 16.00 น.http://www.seminardd.com/s/29888

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนางสาวธรรญมล สำราญสุข (062-684 3997) 
และนายณัฐวัฒน์ พรหมสถิตย์ (085-145 4745)

ผู้เข้าชม : 700 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys