Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ดูแล ใส่ใจ เริ่มต้นใหม่อย่างมีพลัง ด้วย Onboarding Program
 
การดูแลพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์การจึงมีความสำคัญ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับการดูแล และการสอนงานที่ครบถ้วน มีคุณภาพ  ซึ่งช่วยให้องค์การสามารถธำรงรักษาพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์การได้อย่างเป็นระบบ คณะนิสิตจึงได้จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ “ดูแล ใส่ใจ เริ่มต้นใหม่ อย่างมีพลัง ด้วย On Boarding Program ” เพื่อให้ผู้ที่มีบทบาทในการดูแลพนักงานใหม่ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์การได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป


1.  ความสำคัญของการจัดเตรียมแผนรองรับพนักงานใหม่ (15 นาที)
ปัญหาหลัก ๆ ด้านทรัพยากรบุคคล 
อัตราการลาออกของพนักงานและสาเหตุ
2.  ความหมายและความสำคัญของ On Boarding Program (15 นาที)
3.  แนวทางในการจัดทำ On Boarding Program (30 นาที)
องค์ประกอบหลักและปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการจัดทำ On Boarding Program
บทบาทของผู้รับผิดชอบและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ On Boarding Program
4.  การดำเนินการในแต่ละช่วงเวลาของ On Boarding Program (1 ชม.)
ก่อนวันเริ่มงาน
วันแรกของการเริ่มต้นด้วยความประทับใจ
โปรแกรมการดูแลในช่วงสัปดาห์แรก
โปรแกรมการดูแลในช่วง 3 เดือนแรก
โปรแกรมการดูแลในช่วง 6 เดือนแรก
โปรแกรมการดูแลเมื่อครบ 1 ปี
5. การประเมินผล On Boarding Program (15 นาที)
6.  ตัวอย่างและแนวคิดใหม่ ๆ ที่ทำให้ On Boarding Program มีประสิทธิภาพ (30 นาที)
ตัวอย่างสิ่งที่ควรจัดเตรียมให้พนักงาน
ตัวอย่างเอกสารที่ควรจัดทำ เพื่อใช้ใน On Boarding Program


อาจารย์พรรษมณฑ์  พัฒนกิจเรือง

ห้อง Sky Park อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559, 09.00 - 12.00น.https://www.facebook.com/iokasetclub/

คณะนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตศ093-3631883 (คุณสารัช)
ผู้เข้าชม : 687 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys