Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เสวนาฟรี หัวข้อแนวโน้มโลก ความท้าทายของประเทศ และบทบาทของ วทน. ในทศวรรษหน้า
 
การกำหนดเทคโนโลยียุทธศาสตร์ของประเทศด้วยวิธีการการคาดการณ์อนาคต จำเป็นต้องอาศัยการบ่งชี้แนวโน้มโลก เพื่อเป็นเหตุผลพื้นฐานและกรอบแนวคิดในการพิจารณาความต้องการทางเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต การเสวนาในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่เพื่อให้เห็นแนวโน้มโลก (Megatrends) และแนวโน้มเทคโนโลยี (Technology Trends) ที่กำลังจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนทั่วโลก รวมถึงคนไทยอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือการเมือง โดยที่แนวโน้มต่างๆ ที่จะกล่าวถึงนี้ อาจจะนำไปสู่ความเป็นปกติใหม่ (New Normal) ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงในสังคมไทยในสิบปีข้างหน้านอกจากนี้ได้จัดเวทีอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์ในการปรับตัวของการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับกับความท้าทายดังกล่าวได้ จากโอกาสหรือจุดแข็งที่ประเทศไทยมีอยู่

13.30 – 14.30 น.  แนวโน้มโลก เทคโนโลยีเทรนด์ และความท้าทายต่อประเทศไทย
– แนวโน้มโลก (Megatrends)
– ความท้าทายของประเทศไทย (Thailand Challenges)
– แนวโน้มเทคโนโลยีโลก (Technology Trends)
โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

14.30 – 14.45 น.  ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความเห็น (พักรับประทานอาหารว่างตามอัธยาศัย)

14.45 – 16.30 น.  อภิปรายบทบาทของ สวทช. ต่อการพัฒนา วทน. เพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน ทศวรรษหน้า
– ผลกระทบจากแนวโน้มเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ที่มีต่อประเทศ ทั้ง 3 ด้าน ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน
– การพิจารณาโอกาสจากแนวโน้มโลก และการมองหาจุดแข็งของประเทศไทยต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา วทน. ของประเทศในทศวรรษหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
– บทบาทของ สวทช. เพื่อตอบสนองความท้าทายของประเทศในทศวรรษหน้า
โดย
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร จ.ปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559, 13.30 – 16.30 น.http://www.nstda.or.th/nac2016/?page_id=782

ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ดร.หงษ์สุดา สอนกลิ่น
hongsuda.sornklin@nstda.or.th
025647000 ต่อ 71865
ผู้เข้าชม : 465 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys