Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
แนวโน้มโลก ความท้าทายของประเทศ และบทบาทของ วทน. ในทศวรรษหน้า
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาเรื่อง แนวโน้มโลก ความท้าทายของประเทศ และบทบาทของ วทน. ในทศวรรษหน้า

"แนวโน้มโลก (Megatrends) และแนวโน้มเทคโนโลยี (Technology Trends) อะไรที่จะมีผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตของโลกกและของไทยภายใน 10 ปีนี้ รวมถึงจะนำไปสู่ความเป็นปกติใหม่ (New Normal) ที่อาจคาดไม่ถึงในสังคมไทยได้อย่างไร แล้วเราจะมีกลยุทธ์ในการปรับตัวต่อการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถรองรับกับความท้าทายดังกล่าวได้อย่างไร จากโอกาสหรือจุดแข็งที่ไทยมีอยู่"

ฟรีรับหนังสือ Thailand Challenges 2025: 12 Megatrends and Thailand's New Normal in the Next Decade ได้ในงาน

13.30 – 14.30 น.
แนวโน้มโลก เทคโนโลยีเทรนด์ และความท้าทายต่อประเทศไทย
– แนวโน้มโลก (Megatrends)
– ความท้าทายของประเทศไทย (Thailand Challenges)
– แนวโน้มเทคโนโลยีโลก (Technology Trends)
โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

14.30 – 14.45 น.  ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความเห็น (พักรับประทานอาหารว่างตามอัธยาศัย)

14.45 – 16.30 น.  อภิปรายบทบาทของ สวทช. ต่อการพัฒนา วทน. เพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน ทศวรรษหน้า
– ผลกระทบจากแนวโน้มเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ที่มีต่อประเทศ ทั้ง 3 ด้าน ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน
– การพิจารณาโอกาสจากแนวโน้มโลก และการมองหาจุดแข็งของประเทศไทยต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา วทน. ของประเทศในทศวรรษหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
– บทบาทของ สวทช. เพื่อตอบสนองความท้าทายของประเทศในทศวรรษหน้า
โดย
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร จ.ปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559, 13.30 – 16.30 น.http://www.nstda.or.th/nac2016/?page_id=782

ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ดร.หงษ์สุดา สอนกลิ่น
hongsuda.sornklin@nstda.or.th
025647000 ต่อ 71865
ผู้เข้าชม : 425 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys