Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี หัวข้อ"เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริการก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจไทย"
 
        ธุรกิจก่อสร้าง และอู่ซ่อมรถยนต์ เป็นหมวดธุรกิจบริการ ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งในเรื่องของการสร้างรายได้ การจ้างงาน รวมถึงเป็นธุรกิจที่รองรับต่อการเติบโตจำนวนที่อยู่อาศัยและตลาดรถยนต์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่พัฒนารุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อบังคับทางกฎหมายต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคที่มาใช้บริการ และที่สำคัญ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะการเปิดเสรีภาคบริการกับหลายประเทศ ทำให้การพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การรองรับตลาดในประเทศเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงตลาดในระดับสากลอีกด้วย

สิ่งที่ภาครัฐและผู้ประกอบการจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันที่ยั่งยืนในตลาดโลก คือ การพัฒนาและสร้างมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที่เทียบเท่าระดับสากล ซึ่งการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนั้น จำเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์คุณภาพธุรกิจ และคู่มือการประเมินคุณภาพธุรกิจที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งความจำเป็นดังกล่าว เป็นที่มาของการจัดทำโครงการในครั้งนี้


เวลา 8.15-8.45 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 


เวลา 8.45-9.00 น. กล่าวเปิดการประชุมระดมความคิด  
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ  จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์


เวลา 9.00-9.45 น. รายงานผลการวิจัย “โครงการจัดทำเกณฑ์คุณภาพธุรกิจบริการเป้าหมาย (กรณีศึกษาธุรกิจก่อสร้าง)” ในหัวข้อ

- ผลการวิจัยความต้องการด้านมาตรฐานของลูกค้าธุรกิจก่อสร้าง

- ผลการวิจัยคุณภาพธุรกิจบริการของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง

 
เวลา 9.45-10.30 น. การนำเสนอการจัดทำเกณฑ์คุณภาพธุรกิจบริการ กรณีศึกษาธุรกิจก่อสร้าง

- การจัดทำเกณฑ์คุณภาพธุรกิจก่อสร้าง 5 ด้าน

- เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบริการก่อสร้าง


เวลา 10.30 -11.45 น. สัมมนาระดมสมอง ในหัวข้อ “การจัดทำเกณฑ์คุณภาพธุรกิจบริการ กรณีศึกษาธุรกิจก่อสร้าง 5 ด้าน”  


เวลา 11.45 -12.00 น. สรุปและปิดการประชุมระดมสมองดำเนินการเสวนา โดย - รศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช 

ผู้อำนวยการสถาบันนายช่างดี (ในเครือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน)ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ 
คุณกนกวร โอโมดา
โทร: 02-530-9790
แฟกซ์: 02-530-9791

ห้องพาโนรามา1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก

อังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2552 , 8.15 - 12.00 น.http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2038 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys