Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน Kaizen Suggestion for Work Improvement
 
     การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้  ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น 
          หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อนำไปการประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการทำไคเซ็น ข้อเสนอแนะ และเรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงการทำงาน
เพื่อให้ทราบเทคนิคการปรับปรุงงาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้
เพื่อให้ทราบหลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุงงาน

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 15 มีนาคม 2559
รุ่น 2 วันที่  7 มิถุนายน 2559
รุ่น 3 วันที่ 13 กันยายน 2559
รุ่น 4 วันที่ 8 ธันวาคม 2559

หัวข้อ
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.
- Kaizen กับการเพิ่มผลผลิต
- ความหมายของ Kaizen 
- วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงในการทำงาน
- เทคนิคการปรับปรุงงานจากจุดที่ค้นพบ พร้อมตัวอย่าง
- หลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุง
13.00-16.00 น.
- Kaizen กับข้อเสนอแนะ
- การเขียนข้อเสนอแนะอย่างมีคุณภาพ
- กิจกรรมกลุ่มและกรณีศึกษา
- สรุป และถาม ตอบ


วิทยากร: คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา

ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพให้กับภาคการผลิตและภาคบริการ ได้แก่ โรงงานยาสูบ, บจก.ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร, องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ และคลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา เป็นต้น ผู้ตรวจประเมินรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และผู้ตรวจประเมินรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

วันที่ 15 มีนาคม 2559, 09.00-16.00 น.

สมาชิก 3,500 บาท ทั่วไป 4,000 บาท สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลดรวม 900 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ftpi.or.th/event/6700

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 0-2619-8098 
mailto:training@ftpi.or.th 
ผู้เข้าชม : 3320 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys