Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน
 
การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้  ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น 
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อนำไปการประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไปหัวข้อ
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.
- Kaizen กับการเพิ่มผลผลิต
- ความหมายของ Kaizen 
- วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงในการทำงาน
- เทคนิคการปรับปรุงงานจากจุดที่ค้นพบ พร้อมตัวอย่าง
- หลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุง
13.00-16.00 น.
- Kaizen กับข้อเสนอแนะ
- การเขียนข้อเสนอแนะอย่างมีคุณภาพ
- กิจกรรมกลุ่มและกรณีศึกษา
- สรุป และถาม ตอบ


คุณเชษฐพงศ์สินธารา วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประสบการณ์วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต ระบบป้องกันความผิดพลาด และ
วิศวกร บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

วันที่ 17 ธันวาคม 2556, 09.00-16.00 น.

สมาชิก 2,900 บาท ทั่วไป 3,400 บาท สมัครตั้งแต่ 3 ท่านต่อรุ่น/หลักสูตร ลดท่านละ 200 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ftpi.or.th/portals/0/Public/PublicTraining2556/PI/PI-13.pdf

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 0-2619-8098 
mailto:[email protected] 
ผู้เข้าชม : 2507 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys