Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ฟรี รับสมัครวันนี้ ถึง 15 มี.ค. 59
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง เป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการและการตลาดสามารถอยู่รอดและเติบโตอย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจยุคใหม่ในการนี้ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจจึงร่วมกับศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมต้นแบบการสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถความคิดสร้างสรรค์และมุมมองด้านการตลาดสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและปฏิบัติการทางการตลาดอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพรวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดและเครือข่ายพันธมิตร อันจะนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
-ผู้ประกอบธุรกิจที่เคยผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในโครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพรุ่น 1-3หรือโครงการอื่น ๆ ที่สามารถเข้าร่วมโครงการสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์
ตลอดระยะเวลาโครงการ

การรับสมัครและคัดเลือก
ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1)กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  หมดเขตวันที่ 15 มีนาคม 2559                                                        
2)สัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการและร่วมฟังเสวนา “Start Up To Success” วันที่ 28 มีนาคม 2559
3)ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ         
4)กิจกรรมพัฒนานักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ วันที่ 2 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 
5)กิจกรรมแสดงผลงานและประกาศรางวัลนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (The Best Practice) วันที่ 28 กรกฎาคม 2559                    

2 มิ.ย. 59 การทำตลาดเชิงสร้างสรรค์ในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
เสวนา “ การทำตลาดเชิงสร้างสรรค์ในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ”
3 มิ.ย. 59 New Way Marketing Strategies
4 มิ.ย. 59 Creative & Innovation Thinking
กิจกรรมออกแบบการนำเสนอธุรกิจ  Wow! Presentation ครั้งที่1
16 มิ.ย. 59 Innovation Marketing
17 มิ.ย. 59 ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวข้องกับนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์
18 มิ.ย. 59 Workshop  จัดทำกลยุทธ์ตลาดเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1
กิจกรรมออกแบบการนำเสนอธุรกิจ  Wow! Presentation ครั้งที่2
30 มิ.ย. 59 กิจกรรม Design Service Innovation
Workshop จัดทำกลยุทธ์ตลาดเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2
1 ก.ค. 59 Creating Digital Marketing ช่วงที่ 1
Creating Digital Marketing ช่วงที่ 2
2 ก.ค. 59 กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกเป็นรายธุรกิจ (One by One Consulting)
Business Matching สร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
28 ก.ค. 59 กิจกรรมแสดลผลงานและประกาศรางวัลนักธุรกิจมืออาชีพ 

-รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล (หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
-อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ (อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
-คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (Vice President-Head of Online Marketing; บริษัท โทเทิ่ล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน))
-คุณก้องพันธ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ (Executive Creative Director บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน))
-คุณรวิศ หาญอุตสาหะ เจ้าของกิจการ เครื่องสำอางชื่อดัง ผงหอมศรีจันทร์
-คุณปรินทร์ ประกายเลิศลักษณ์ เจ้าของเว็บไซต์ นักคิด.com 
-อ.รัฐ ดำรงศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

หมายเหตุ  วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559, 8.30 - 17.00 น.http://goo.gl/FLnUmU

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ปรึกษาโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 094-441-7337  โทรสาร 02-530-9782
E-mail:  dbdacm2016@gmail.com
ผู้เข้าชม : 842 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys