Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ ฟรี รับสมัครวันนี้ ถึง 15 มี.ค. 59
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้ารับการอบรมโครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ  (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ กับผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจมืออาชีพตัวจริง กว่า 10 ท่าน


....ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย....

กำหนดการ     
       Step ที่ 1 : ร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “Start Up To Success”  และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
       Step ที่ 2 : ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเชิงลึก ระยะเวลา  81 ชั่วโมง
รุ่นที่ 4   อบรมวันที่ 12 พฤษภาคม  – 25 มิถุนายน  2559  (เฉพาะวันพฤหัส – อาทิตย์)
รุ่นที่ 5  อบรมวันที่ 26 พฤษภาคม  – 9 กรกฎาคม 2559  (เฉพาะวันพฤหัส – อาทิตย์)
      Step ที่ 3 : ผู้ผ่านการพัฒนาใน Step ที่ 2 จะได้รับการตรวจประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานนักธุรกิจมืออาชีพ 
      Step ที่ 4 : คัดเลือกต้นแบบนักธุรกิจมืออาชีพ เพื่อเป็น The Best Practice

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ทะเบียนพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือทายาทธุรกิจ หรือผู้บริหาร ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
3. ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2559
สัมภาษณ์และฟังเสวนา : วันที่ 28 มีนาคม 2559
ประกาศผล : วันที่ 20 เมษายน 2559

-ผศ.ดร. พีระ เจริญพร (ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
-รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์)
-รศ. วิทวัส รุ่งเรืองผล (หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
-คุณเอกสิทธิ์ สุนทรนนท์ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
-ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร (กรรมการผู้จัดการ อินเตอร์ฟาร์มา ผู้เคยสร้างปรากฎการณ์เพิ่มยอดขาย 200%)
-คุณธนเดช มหโภไคย (กรรมการบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน))
-คุณวิกรานต์ มงคลจันทร์ (Senior Marketing Manager บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน))
-ดร. บดี ตรีสุคนธ์  (อดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ DHL International (Thailand) / ธนาคารเกียรตินาคิน
-อาจารย์ พิศิษฐ์ โชคปรีชา (ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
-ผศ.ดร. ศจี ศิริไกร (ผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559, 8.30 - 17.00 น.http://goo.gl/OrxqJz

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ปรึกษาโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 094-441-7337  โทรสาร 02-530-9782
E-mail:  dbdspe2016@gmail.com
ผู้เข้าชม : 977 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys