Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในธุรกิจบริการก่อสร้าง ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค และข้อบังคับทางกฏหมาย รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและการก่อสร้างต่างๆ ที่ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้บริการธุรกิจก่อสร้าง ทั้งนี้ งานก่อสร้างจึงเป็นงานที่มีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานที่มากมายและพลวัตอยู่เสมอ ดังนั้น ผู้ประกอบการในธุรกิจบริการก่อสร้างจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อม โดยเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม จะเป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการของธุรกิจเกณฑ์ธุรกิจก่อสร้างของผู้ประกอบการได้
วัตถุประสงค์โครงการ
(1) เพื่อเผยแพร่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรมสู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในการใช้เกณฑ์เกณฑ์การเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
(2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม และวิธีการประเมินเกณฑ์คุณภาพด้วยตัวเอง 
(3) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม ให้มีระบบการบริหารจัดการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่กำหนดขึ้น


กำหนดการ
การจัดงานสัมมนา
และทำการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 (09.00 – 16.00 น.)
ณ ห้องม่วงมงคล  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เวลา                  รายละเอียด
09.00-09.30  ลงทะเบียน
09.30-12.00  อบรมให้ความรู้
                          -การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม
                          -อบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหาร                          
                           จัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม
12.00-13.00  ---------------- พักรับประทานอาหารกลางวัน ----------
13.00-16.00  การประเมินผู้ประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ
                         ก่อสร้างและวิศวกรรม (การประเมินด้วยตนเองโดยใช้ซอฟแวร์)(1) รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์การตลาดและธุรกิจก่อสร้างและบริการ
(2) ผศ.ดร. นิติ รัตนปรีชาเวช  ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจก่อสร้างและบริการ


ณ ห้องม่วงมงคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วันจันทร์ 14 มีนาคม 2559, 09.00-16.00http://

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ที่นั่งเท่านั้น
สำรองที่นั่งด่วนก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้
สนใจสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาและเข้าร่วมทำประเมินเพื่อเข้าโครงการ
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกกร ศรีสมปอง 
อีเมล์: dbd.construction2016gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ :0944416333 

ผู้เข้าชม : 687 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys