Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Train The Trainer : เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (3วัน)
 
 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนงาน และวิทยากรภายในบริษัทสามารถเป็นวิทยากรได้ดี ได้รับความรู้ และเพิ่มพูนทักษะในการเป็นวิทยากรยุคใหม่ สามารถถ่ายทอดความรู้ และเลือกใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งออกแบบและวางโครสร้างเรื่องที่จะสอน จัดลำดับเนื้อหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

วันที่หนึ่ง
09.00 – 16.00 น.
- สร้างบรรยากาศ
- เป้าหมายของหลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
- บันได 3 ขั้นของการเป็นมืออาชีพ
- ความหมายที่แท้จริงของคำว่า Trainer หรือวิทยากร
- ปัญหาทั่วไปที่พบในการสอน
- คุณสมบัติและทักษะของการเป็นวิทยากรมืออาชีพต้องมีอะไรบ้าง
- กฎทอง 3 ข้อของการเป็นผู้สอนมืออาชีพที่ต้องมีก่อนเป็นวิทยากร
  ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 1
- นิยามของการสอนที่ดี หากเข้าใจถูกต้องการสอนก็ตรงเป้าหมาย
- วิทยากรต้องรู้กระบวนการจดจำของผู้เรียน ว่ามีช่องทางใดบ้างจะได้ออกแบบการสอนได้ถูกต้อง


วันที่สอง
09.00 – 16.00 น.
- เทคนิค 5 อย่างในการช่วยจำของผู้เรียนที่วิทยากรต้องเข้าใจ
- ทฤษฏี 3 สบาย ที่ช่วยให้การสอนราบรื่น
- สมการการสอนอย่างมืออาชีพ คือหัวใจในการสอนให้สำเร็จ
- ขั้นตอนการออกแบบและวางโครงสร้างเรื่องที่จะสอน
  ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 2
-เคล็ดลับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่วิทยากรต้องมี
- เทคนิคต่างๆ ที่ต้องใช้น้ำเสียงในการสอนอย่างมืออาชีพ
- บัญญัติ 10 ประการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
  ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 3


วันที่สาม
09.00 – 16.00 น.
- ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 4 แต่ละคนทดสอบการสอนและได้รับคำปรึกษาแนะนำ
- วิเคราะห์ และชี้แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องรายบุคคล เพื่อนำกลับไปฝึกฝนและพัฒนา
- สรุป ถาม-ตอบ

อาจารย์นำพล ตั้งทรัพย์

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บางลำพู

วันที่ 28,29 มีนาคม และ 4 เมษายน 2559, 09.00-16.00, 09.00-16.00

6000 บาท (3วัน) (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

https://www.facebook.com/trainingEEI/photos/pcb.1679202075682448/1679192559016733/?type=3&theater

นางสาวพรรณณัฐดา รักด่านกลาง/เป้

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

02-2807272 ต่อ 606
086-374-3124
punnatda@thaieei.com
ผู้เข้าชม : 358 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys