Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 
หลักการและเหตุผล
      การทำงานของทุกคนในองค์กรเป็นเรื่องธรรมดาที่แรกๆ มีความฝันใฝ่ มีแรงจูงใจ มีประสิทธิภาพมากมายที่พร้อมจะทำงานที่ได้รับมอบหมาย แต่พอทำไปสักพักหนึ่ง แทบทุกคนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลง เราเรียกว่า หมดไฟ หมดใจ แล้วจะทำอย่างไรให้บุคคลเหล่านี้กลับมามีไฟ ฮึดสู้ใหม่ พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
      การปรับ Mind set ของคนที่หมดไฟ ให้มีแนวคิด ทัศนคติที่ดีขึ้น ถูกต้อง พร้อมที่จะทำความรู้จักตนเอง และรู้จักศักยภาพของตนเองเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคน เพราะจะทำให้เราได้ค้นพบ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองในอนาคต ที่สำคัญคือ การตระหนักรู้ว่าตนเองนั้นควรพัฒนาสิ่งใด เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น
      นอกจากนี้ การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการทำงานขององค์กร สัมพันธ์กับ Core Competency และส่งเสริมให้พนักงานทุกส่วนฝ่ายตระหนักถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรู้จักตนเอง และการพัฒนาตนเองให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ วิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ วิธีการที่จะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือกันในการทำงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันในองค์กรที่มีความสุข บรรลุทั้งเป้าหมายส่วนตัว และเป้าหมายส่วนงาน
4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองให้สอดคล้องกันสมรรถนะหลัก Core Competency 5 ข้อ ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเอง และพัฒนา ปรับปรุงตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

วิธีการฝึกอบรม :  
     การบรรยาย (Lecture), กรณีศึกษา (Case Study), การประชุมปฏิบัติการ (Workshop), เกมการบริหาร (Management Games), การระดมสมอง (Brain Storming)

หัวข้ออบรม
1. ช่วงที่ 1 : การปรับใจ ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน
2. ช่วงที่ 2 : การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ
·  ความสำคัญของการพัฒนาตนเอง
·  การประเมินประสิทธิภาพของตนเอง
·  ค้นพบตน รู้จักตนเอง 10 คำถาม
·  S-T-A-R-T Steps : ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง "อย่างมีเป้าหมาย" ที่ชัดเจน
o   S = Self - Esteem  รู้คุณค่าในตัวคุณเอง
o   T = Target         มีเป้าหมายชัดเจน
o   A= Attitude        มีทัศนคติที่ถูกต้อง
o   R = Respect        มีความยอมรับนับถือในความสามารถของตนและผู้อื่น
o   T= Team Work      สามารถทำงานเป็นทีมได้
·  7 Steps for Self  Development  ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง
1) การสำรวจพิจารณาตนเอง
2) การวิเคราะห์ จุดเด่น - จุดบกพร่อง
3) การกำหนดปัญหาและพฤติกรรมเป้าหมาย
4) การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
5) การเลือกเทคนิควิธีและวางแผน
6) การทดลองปรับปรุงพัฒนา
7) การประเมินผลและขยายผลการพัฒนา
·  กิจกรรม The Map of  Life for Success (รายบุคคล)
3. ช่วงที่ 3 : สมรรถนะหลักขององค์กร กับแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
·  เปิดใจพูดคุยเรื่อง สมรรถนะหลักขององค์กร Core Competency for IBANK  (Responsibility & Accountability, Efficiency, Islamic Finance Knowledge and skill, Service Mind, Teamwork and Coordination)
·  เรียนรู้ ต้นตอแห่งสิ่งที่ต้องปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานในองค์กร ด้วยหลัก 7P
(People, Policy, Process, Product, Period, Partner, Paraphernalia)
4. ช่วงที่ 4  เทคนิควิธีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน
·  P-D-C-A Cycle (วางแผน ทดลอง ตรวจสอบ ปฏิบัติ)
·  เทคนิคการคิดเชิงระบบ
·  Process Improvement Workshop
o  เรียนรู้ 8 Step ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
o  จัดกลุ่มระดมสมอง เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานจริง
5. ช่วงที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Proactive (4P : Pacing กระตุ้นได้ –Preparation เตรียมพร้อม –Picking เลือกดี – Positive คิดบวก)
6. ช่วงที่ 6  กำจัดจุดอ่อน
·  เรียนรู้ข้อจำกัดของบุคคล
·  เข้าใจความขัดแย้งระหว่างกัน
·  ค้นหาจุดวิกฤต ของงานของหน่วยงาน
·  สร้างแนวทางการทำงานให้สอดรับกัน
7. สรุปแนวคิดและสาระที่ได้รับ พร้อมสร้าง Commitment ในการพัฒนาตนเอง

อาจารย์พิมพ์พิศา  ศรีสุเมธากุล

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147523760&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509  Fax.: 02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 481 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys