Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
แนวทางการประหยัดพลังงานและการใช้เครื่องมือตรวจวัดในระบบลมอัด
 
การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นเวลา 1 วัน ท่านจะได้รับความรู้ดังนี้
1. องค์ประกอบและโครงสร้างความต้องการลมอัดและพลังงานลมอัดที่สูญเสีย 
2. หลักการทางานของอุปกรณ์สาหรับ ในห้องควบคุมระบบลมหลัก 
3. สามารถระบุตารางสาหรับการบารุงรักษา ออกแบบระบบ โครงสร้างระบบลมอัด อย่างเป็นระบบได้ 
4. ดาเนินการแก้ไขปัญหาของระบบลมอัดและระบบท่อลมได้อย่างเป็นระบบ 

สัมมนาในหัวข้อแนวทางการประหยัดพลังงานและการใช้เครื่องมือตรวจวัดในระบบลมอัด
ทำให้สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานในระบบลมอัด
การบำรุงรักษา และการควบคุมคุณภาพลมอัดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1) Mr. Christoph Wunderlich ( Product Manager ) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดระบบลมอัดจาก CS Instruments ประเทศเยอรมนี
2) คุณวิสุทธิ ศรีกุศลานุกูล ( กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีด้าเทค (ประเทศไทย) จำกัด )

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559, 08.30 – 16.00 น.https://www.dropbox.com/sh/fp85ldywacps9ax/AADVmJ6CHnqDoulYIVUGcTaMa?dl=0

บริษัท ซีด้าเทค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท:บริษัท ซีด้าเทค (ประเทศไทย) จากัด 
ผู้ติดต่อ:คุณพรพรรณ 
อีเมล์: marketing@cdatech.co.th 
เบอร์โทรศัพท์ :02-888-2180-1
ผู้เข้าชม : 666 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys