Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สู่ความเป็นเลิศการสื่อสารยุค AEC – พูด/เขียน
 
     เข้าสู่ยุค  AEC ทำให้ระบบสังคมมีความซับซ้อน  ผู้คนนั้นก็มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในแง่ของประสบการณ์ การศึกษา ทัศนคติ ความเชื่อ ทำให้การสื่อสารของพวกเขามีข้อจำกัดมากขึ้น การสื่อสารจึงเป็นไปได้ยากขึ้น ไม่เกิดความร่วมมือกันในการทำงาน กลายเป็นความขัดแย้งที่ไม่พึงปรารถนา ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารในยุค AEC นอกจากจะมีทักษะในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการเทคนิคต่างๆ ที่ดีแล้ว จะต้องมีทักษะในด้านการสื่อสารที่เป็นเลิศด้วย ซึ่งทักษะด้านคนที่สำคัญก็คือ “ทักษะการสื่อสารด้านพูดและการเขียน” นั่นเอง

วัตถุประสงค์
1.      ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน ตรงประเด่น

2.      ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความคิด อารมณ์ความรู้สึกของผู้สนทนาอย่างลึกซึ้ง และสามารถพูดเพื่อตอบสนองในทิศทางที่สร้างความพึ่งพอใจได้

3.      เพิ่มขีดความสามารถในการฟัง การสื่อสาร และการประสานงาน ในแผนกหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อการอบรม

    1. การสร้างความเข้าใจพื้นฐาน

     1.1 ความสำคัญของ  AEC

     1.2 ความสำคัญด้านภาษา
           – เข้าใจเอกลักษณ์ด้านภาษา
           – ระดับวัฒนธรรมด้านการสื่อภาษา
           – องค์ประกอบที่สำคัญการเตรียมความพร้อม  “การสื่อสารที่เกิดผล”

     2. การเรียนรู้  และ ความพร้อมด้านทักษะ

      2.1 การใช้ถ้อยคำในการสนทนา  “ การพูดต่อหน้าและทางโทรศัพท์”
            - สรุปประเด็นปัญหา   -  เฉลย
            - Role  Play  ด้วย  Case  Study
            - Q & A

 2.2 กลยุทธ์และกระบวนการการเขียน”
        - สรุปประเด็นปัญหา  -  เฉลย
        - การเรียนรู้ “ภาษาอังกฤษ”   -   แบบฝึกหัด
        - การฝึกทักษะ  “ด้านการเขียน”
        - ฝึกปฏิบัติกลุ่ม  จาก  Case  Study
        - Q & A

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด ถ.วิภาวดีรังสิต

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559, 09.00-16.00 น.

3700 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539924293&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  089-925-4790, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 870 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys