Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “หล่อลื่นไทย บุกไปทั่วโลก”
 
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแผนการตลาด
1.   จะต้องเป็นนิสิต–นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ
ระดับชั้นปีที่ 3-4 (อนุโลมให้สมาชิกในทีมบางคนชั้นปีที่ 2 ได้ แต่ไม่อนุญาตให้สมาชิกเป็นปี 2 ทั้งหมด) 
2.   สมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่ 3-10 คน จะเป็นนักศึกษาสาขา
การตลาดหรือสาขาวิชาอื่นก็ได้ แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้น ๆ เป็นผู้เซ็นรับรอง

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ                     - โล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
                                                               พร้อมทุนการศึกษา 130,000 บาท และวุฒิบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1         - ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2      - ทุนการศึกษา 55,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
รางวัลชมเชย 4 รางวัล - ทุนการศึกษารางวัลละ 40,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร 
รางวัล Creative Award - ทุนการศึกษา 10,000 บาท 
รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ  -  20,000 บาท
รางวัล The Best Idea 3 รางวัล  - รางวัลพิเศษจาก ปตท.โอกาสที่ทุกทีมมีสิทธิ์ได้ ทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท 
รางวัล The Best Support 3 รางวัล  - รางวัลพิเศษจาก ปตท.สำหรับคณะ/มหาวิทยาลัยที่นิสิต-นักศึกษา
  ส่งผลงานมากที่สุด 3 อันดับแรก รางวัลละ 10,000 บาท
3.รับสมัคร   ตั้งแต่วันนี้ -  26 มกราคม 2559
4. กำหนดส่งผลงาน  
- วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 โดยส่งแผนงานจริงจำนวน  2 ชุด สำเนา 4 ชุด พร้อม CD 2 ชุด
ณ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 เลขที่ 1168/21 
ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพ 10120  หรือส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์     
2559 (ยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์) ห้ามส่งทางโทรสารหรือ e-mail
   โทรศัพท์ 0 2679 7360-3 โทรสาร. 0 2285 5988  เวลา 10.00 – 16.00 น.


1. ประชาสัมพันธ์  ตั้งแต่วันนี้ -  26 มกราคม 2559

2. รับสมัคร   ตั้งแต่วันนี้ -  26 มกราคม 2559

ประชุมเพื่อชี้แจงโจทย์และรายละเอียดการทำแผน   
- วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559  เวลา 12.30 – 17.00 น. 
****ลงทะเบียนวันบรีฟโจทย์****
นิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่สนใจโปรดกรอกข้อมูลลงในลิงค์ด้านล่าง
http://goo.gl/forms/XIMNYZLDTL
หมายเหตุ ควรเข้าฟังบรีฟโจทย์อย่างน้อยทีมละ3คน
ณ The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo Building C) ข้างตึก ปตท. 555/1 ถ

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559, 12.30-17.00http://www.marketingthai.or.th/j-mat-award-25th/

๋J-MATติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.marketingthai.or.th/j-mat-award-25th/ และhttps://www.facebook.com/SMARTJMAT/
หรือโทร
คุณจันทร์เพ็ญ ทานนท์ 02-679-7360-3
คุณนันท์นพิน เพชราภิรัชต์ 087-509-7887
คุณณัฏฐ์กร ชื่นวัฒนพงศ์ 085-323-9797

ผู้เข้าชม : 538 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys