Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
แนวโน้มการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ
 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ จากกระแสการตื่นตัวด้านการดูแลรักษาสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน ทำให้ในอนาคตของประชากรโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศแรกๆ    ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ทำให้สินค้าที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นและสินค้าที่จะนำไปขายในประเทศญี่ปุ่นต้องได้รับการพัฒนาการออกแบบสินค้า  และบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น นอกจากนี้  กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น ยังทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ ต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย 
          ดังนั้น  สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ จึงกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ทราบถึงข้อมูลสถานการณ์บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในอนาคตสำหรับผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทรสาร 02-513 2446, 02-513 1904, 02-511 5501หรือE-mail: pimpanit@ditp.go.th ภายในวันที่ 12 มกราคม 2559 รับจำนวน 100 ท่าน (ไม่เสีย


08.30. น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 12.00 น. การสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ


Mr. Mitsuhiro Sumimoto
President & Chief Consultant of Sumimoto Packaging Consultant Office
 


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559, 08.30-12.30 น.http://

สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทรสาร 02-513 2446, 02-513 1904, 02-511 5501หรือE-mail: pimpanit@ditp.go.th ภายในวันที่ 12 มกราคม 2559 รับจำนวน 100 ท่าน   

ผู้เข้าชม : 750 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys