Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
นวัตกรรมการสร้างแบรนด์ให้โดน ดี ดัง: Branding on the Move
 
ด้วยคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 5 จะได้มีการจัดโครงการสัมมนานวัตกรรมและการสื่อสาร หัวข้อ “นวัตกรรมการสร้างแบรนด์ให้โดนดีดัง: Branding on the Move” สืบเนื่องจากในยุคปัจจุบันที่การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันสูง มีการลอกเลียนสินค้าและบริการต่างๆ ขึ้นมามากมาย สินค้ายี่ห้อต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการของตน ซึ่งคุณค่าที่ว่านี้ก็คือตราหรือแบรนด์นั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินของของธุรกิจนั้นๆ เพราะนำมาซึ่งความรัก ความศรัทธา ความชื่นชมกับธุรกิจ จนบางครั้งแทบจะมองข้ามตัวสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจนั้นๆ นำเสนอมา แต่ผู้บริโภคยังคงเลือกสินค้าและบริการจากแบรนด์ที่ตนชื่นชอบ ซึ่งล้วนก่อกำเนิดมาจากความผูกพันกับแบรนด์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนเกิดเป็นความจงรักภักดีกับแบรนด์ โดยปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นนั้นคือ “การสื่อสาร” โดยผู้บริโภคก็เปรียบเสมือนเป็น “ผู้รับสาร” เพราะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจในฐานะผู้ที่จะสร้างแบรนด์ให้เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจถึงภูมิทัศน์ในการสร้างแบรนด์แบบ 360 องศา อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจอีกด้วย การจัดสัมมนาในหัวข้อ  “นวัตกรรมการสร้างแบรนด์ให้โดนดีดัง: Branding on the Move” จึงจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญของเจ้าของธุรกิจ นักการตลาด นักการสื่อสารแบรนด์ นักประชาสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารภายในองค์กร รวมทั้งผู้ที่มีความสนใจที่อยากจะทราบสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้ม ทิศทางของภูมิทัศน์เรื่องแบรนด์ รวมทั้งการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์เพื่อให้เป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค นอกจากนี้ยังจะได้รับความรู้เรื่องการชุบชีวิตใหม่ให้กับแบรนด์ที่ประสบปัญหาด้านยอดขายและภาพลักษณ์ ทำให้เรามองเห็นได้ชัดเจนว่าการสื่อสารแบรนด์นั้นได้เข้ามามีบทบาทอย่างไรต่อการสร้างแบรนด์

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มองเห็นสภาพการณ์ในเรื่องแบรนด์ในยุคปัจจุบันรวมทั้งมองเห็นทิศทางและแนวโน้มของการสื่อสารแบรนด์
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทของนวัตกรรมการสื่อสารต่อการสร้างแบรนด์แบบ360 องศา เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ 
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองระหว่างนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และด้านบริหารธุรกิจ
4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นและหาแนวทางในการสื่อสารแบรนด์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมและการสื่อสารที่เชื่อมโยงกับปัจจุบัน


วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น.

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น. กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
09.45 – 10.00 น. พิธีกรกล่าวแนะนำ
10.00 – 11.45 น. เสวนาวิชาการ “นวัตกรรมการสร้างแบรนด์ให้โดนดีดัง:Branding on the Move” ดำเนินการเสวนาโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน
11.45 – 12.00 น. มอบของที่ระลึกให้วิทยากรและร่วมถ่ายรูป
 


ดร.พจน์ ใจชาญสุกิจ
ดร.ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์
คุณธีระศักดิ์ อรุณเริ่มวัฒนะ
ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน


ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558, 9.00 - 12.00 น.http://

คุณกฤษดา หรือ คุณกรกชโทร. 080-452-6333
อีเมล์: Brand4themove@gmail.com
หมายเหตุ: ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่ง
ผู้เข้าชม : 831 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys