Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ"
 
        ในการทำงานศักยภาพของบุคลากรมีองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่ง คือ การคิด (Thinking) องค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีการคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม เมื่อบุคลากรเรียนรู้วิธีการในการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์อย่างมีเหตุผล จะทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี บรรลุเป้าหมายขององค์กร และเกิดผลประโยชน์แก่ประชาชน
จากเหตุผลดังกล่าว หลักสูตร "การคิดเชิงวิเคราะห์ และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Analytical thinking and systematic decision making)" จึงเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาสมรรถนะและทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านการส่งเสริมทักษะ ความรู้และการสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม


กำหนดการ
08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 น. – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
09.00 น. – 10.30 น.  วิทยากรบรรยาย  ในหัวข้อ “การคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์ ” 
10.30 น. – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 น. – 12.00 น. วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ” 
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น. วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์” 
14.00 น. – 15.20 น. กิจกรรม Workshop
15.20 น. – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 น. – 15.45 น. วิทยากรบรรยายสรุป / Q&A
15.45 น. – 16.00 น. พิธีปิดโครงการฝึกอบรม

***หมายเหตุอาจมีการเปลีี่ยนแปลง****

ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์

ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558, 8.00-16.00 น.http://goo.gl/forms/V0afUjXcuK

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มจพ.เฟิน 092-973-5545
ต้น 085-934-3331
email miop9.kmutnb@gmail.com
ผู้เข้าชม : 894 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys