Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเขียนเอกสารภายในองค์กร
 
การทำงานภายในองค์กร สิ่งที่จะทำให้การประสานงานภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดอาจมีหลายปัจจัย และปัจจัยหนึ่งที่ช่วยทำให้การทำงานภายในองค์ประสบความสำเร็จได้แก่การเขียนเอกสารติดต่อกันภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น Memo Email หรือ Proposal     แต่ก็มีบางองค์กรที่ยังขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในการเขียนที่ถูกต้อง เช่น เขียนไม่ตรงประเด็น เขียนยาวเกินไป หรือสั้นเกินไป เขียนผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งหากองค์กรของท่านประสบกับปัญหาเหล่านี้ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนเอกสารภายในองค์กร”   จะช่วยให้พนักงานของท่านเกิดความรู้และความเข้าใจหลักการเขียนมากยิ่งขึ้น และเขียนอย่างถูกต้องและถูกวิธี ซึ่งก็จะส่งผลให้การประติดต่อประสานงานกันภายในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด      

ความหมายและความสำคัญของการเขียนเอกสาร
วัตถุประสงค์ของการเขียนเอกสารประเภทต่างๆ
หลักการเขียน คำขึ้นต้น คำลงท้าย
รูปแบบการเขียน
ขั้นตอนในการเขียนเอกสารแต่ละประเภท
การกำหนดเนื้อหาในการเขียน
ข้อควรระวังในการเขียนเอกสารภายใน
ปัญหาและแนวทางในการเขียนเอกสารภายในองค์กร
โรงแรม my hotel CMYK

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=10718

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com    

ผู้เข้าชม : 1380 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys