Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ปรับทางธุรกิจ กำหนดทิศอุตสาหกรรม
 
กำหนดการสัมมนาระดมความคิดเห็น
ในหัวข้อ
“ปรับทางธุรกิจ กำหนดทิศอุตสาหกรรม”
จัดโดย
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา
ผศ.ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 
หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9.15 – 9.35 น. แนะนำการศึกษา “การจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน 
และพัฒนาต้นแบบธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม” 
โดย คณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9.35 – 9.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง
9.50 – 11.15 น. อภิปราย “ปรับทางธุรกิจ กำหนดทิศอุตสาหกรรม”
ร่วมอภิปรายโดย
1)  ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร
     เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2)  คุณบุญเด่น อู่อุดมยิ่ง
     Executive Director บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด
3)  คุณภาสกร ถาวร
     ธนาคารกรุงไทย
4)  ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
11.15 – 12.00 น. ร่วมระดมความคิดเห็นและถาม-ตอบ
12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

1)  ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร
     เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2)  คุณบุญเด่น อู่อุดมยิ่ง
     Executive Director บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด
3)  คุณภาสกร ถาวร
     ธนาคารกรุงไทย
4)  ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558, 9.00-12.00 น.http://www.facebook.com/thaiindustryconnect

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์http://www.facebook.com/thaiindustryconnect
ผู้เข้าชม : 614 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys