Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์
 
ด้วยสานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดาเนินโครงการพัฒนาโรงสีข้าวคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานห่วงโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ เพื่อเผยแพร่ความรู้การพัฒนาโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าว และเพิ่มรายได้ของชาวนา ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวที่แปลงนาถึงกระบวนการกะเทาะเปลือกข้าว สีข้าว ขัดข้าว ผสมข้าว บรรจุข้าว และการส่งเสริม เชื่อมโยงเครือข่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชีวภาพ ระหว่างผู้บริโภค ผู้ส่งออก ผู้นาเข้า โรงสี ชาวนา และผู้ผลิตปัจจัยการผลิตข้าวอินทรีย์ของไทย
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้จัดการสัมมนา หัวข้อ “การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์” เพื่อถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนแนวคิด กาหนดจัดงาน วันที่ 27-30 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
จึงเรียนเชิญผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เพื่อร่วมพัฒนาโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ/ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของไทย

โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

27-30 พ.ย. 2558, 9.00-21.00 น.https://www.sendspace.com/file/kockr5

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)คุณแยม โทร 089-677-9075 E-mail: Sudarat.mhc@gmail.com
คุณโอ 086-997-6581 E-mail: Oneen.mhc@gmail.com Fax: 02-539-8354
ผู้เข้าชม : 551 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys