Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR
 
การจัดทำและพัฒนาระบบการทำงานใหม่ใด ๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้นั้นจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและความมุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรระบบ ISO 9001 ก็เช่นกันถึงแม้ภายหลังการพัฒนาระบบสำเร็จแล้วยังต้องดูแลรักษาระบบให้คงไว้ อย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจึงต้องให้ความเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามผู้บริหารระดับสูงอาจแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร ที่เรียกว่า QMR (Quality Management Representative) หรือผู้ช่วย QMR ขึ้นเพื่อดูแลระบบโดยรวมและรายงานตรงต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นระยะ ๆ ด้วยเหตุนี้ QMR หรือผู้ช่วย QMR จึงมีบทบาทสำคัญต่อระบบ ISO อย่างมาก

การอบรมหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร หรือ QMR รวมทั้ง ผู้ช่วย QMR ได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่สำคัญที่ต้องมีภายใต้ระบบ ISO 9001:2015 รวมถึงข้อควรระวัง และแนวทางในการดูแลระบบให้คงไว้อย่างยั่งยืนซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นหลักการ Workshop และกรณีศึกษาเพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพสูงสุด


ผลที่ได้รับจากการอบรม :

• ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO9001:2015 ที่เปลี่ยนแปลงอันเป็นแนวทางในการไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กร
• แนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพพร้อมการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับข้อกำหนดและนโยบายขององค์กร
• วิธีการจัดทำเอกสารในระบบให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติจริง และครอบคลุมข้อกำหนด
• บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทนผู้บริหาร และเทคนิคการติดตามการแก้ไขปัญหา
• วิเคราะห์และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล

วันที่ 1 :

• ภาพรวมของมาตรฐานอนุกรม ISO9000 จนถึงสถานการณ์เปลี่ยนแปลง Version 2015
• หลักการพื้นฐานการบริหารคุณภาพ 8 ประการ
• ความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง
• รายละเอียดข้อกำหนด ISO 9001:2008 (4,5) และISO9001:2015

ข้อ 4 ระบบบริหารคุณภาพ / ISO9001:2015 (4.1, 4.4.2, 7.5.1-7.5.3, 8.1)
• โครงสร้างของระบบเอกสาร วิธีการจัดทำ และการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
• Work Shop การจัดทำดัชนี (Index) สำหรับการควบคุมเอกสาร และบันทึกคุณภาพ

ข้อ 5 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร/ ISO9001:2015 (5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 7.4, 9.3)
• หน้าที่ ความรับผิดชอบของตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) และ Asst.QMR
• Work Shop การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ และวิธีการวัดผลอย่างไรให้สอดคล้อง

วันที่ 2 :

• รายละเอียดข้อกำหนด ISO 9001:2008 (ข้อ 6, 7, 8) และISO9001:2015

ข้อ 6 การบริหารทรัพยากร/ ISO9001:2015 (7.1.1-7.1.5, 7.2, 7.3)
• Work Shop การจัดทำแผนการฝึกอบรม และการพัฒนาการฝึกอบรม

ข้อ 7 กระบวนการที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์/ ISO9001:2015 (7.1.4, 8.2.2-8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6)
• Work Shop การออกแบบควบคุมกระบวนการ

ข้อ 8 การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุง/ ISO9001:2015 (6.1, 8.1, 8.7, 8.8, 9.1, 9.2, 10.1-10.2)
• Work Shop การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดการแก้ไขปัญหา และการป้องกันปัญหาศูนย์ฝึกอบรม ทูพลัส ซอยลาดพร้าว 8

วันพุธที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558, 09:30-16:30 น.

6,955 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.twoplustrainingcenter.com/ISO+9001%3A2015+%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A+QMR+/index.html

ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / สำรองที่นั่งได้ที่ :
คุณภิญญาพัชญ์ สุขถาวร

Tel : +66 2513 7500, 086 307 2163
Fax : +66 2513 9938
E-Mail : sales@twoplustrainingcenter.com
Website : twoplustrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 344 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys