Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 
สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
หลักสูตรเพื่อก้าวสู่การเป็น "ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เชิงสร้างสรรค์"
อบรมระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 (ฝึกอบรมทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.)
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

Key Highlights:

    - พบกับสุดยอดผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และห้องปฏิบัติการที่ผลิตงานวิจัยและพัฒนาระดับประเทศ
    - สร้างความมั่นใจในการผลักดันและบริหารโครงการนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ขององค์กร
    - เจาะลึกสถานการณ์โลกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย
    - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมบริการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

    - ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
    - ผู้กำหนดนโยบาย หรือผู้ตัดสินใจ ด้านการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
    - ผู้มีหน้าที่ผลักดันการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปปฏิบัติ


เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย:

1. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Infrastructure)
    - จับกระแสโลก “การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
    - การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน
    - กลยุทธ์การบริหารและการสร้างนวัตกรรมบริการ
    - เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics Technology) กับการพัฒนาประเทศ
    - การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยงานวิจัยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-Technology)

2. การวิจัยและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Society & Inspiration)
    - การพัฒนาสินค้า/บริการนวัตกรรมให้โดนใจผู้บริโภค
    - ผู้นำกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
    - การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Industries)
    - โอกาสและการปรับตัวขององค์กรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
    - จากนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ

3. การบริหารจัดการกระบวนการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Process Management)
    - ศิลปะการบริหารและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing & Transferring)
    - ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สีเขียวกับการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Green Logistics & Supply Chain in AEC)


ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 - วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 (อบรมทุกวันพฤหัสและวันศุกร์), 9.00 - 16.00 น.

69,000 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.nstdaacademy.com/stil

สถาบันวิทยาการ สวทช.สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    Call Center: 026448150 ต่อ 81893 - 81895, 81900
    Email: green.practices@nstda.or.th
ผู้เข้าชม : 369 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys