Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
งานวันสหกิจศึกษาไทย พ.ศ.2552
 
 “ สหกิจศึกษาไทย เตรียมคนเข้าสู่ระบบงาน เชื่อมโยงโลกการศึกษากับการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน” •การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาคืออะไร ทำอย่างไร •สถานประกอบกิจการที่เข้าไปเกี่ยวข้อง จะได้ประโยชน์อะไร และอย่างไร •ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสหกิจศึกษา จะนำมาลดหย่อนทางภาษีได้มากกว่าปกติ หรือ เป็น 2 เท่าได้หรือไม่ และภาครัฐมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการที่ให้การสนันสนุนการศึกษาอย่างไร •การส่งเสริมนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ให้รู้จริงและทำงานเป็น ก่อนจบการศึกษา จะนำมาใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ได้หรือไม่ •คุณภาพของอุดมศึกษาไทย ตอบสนองความต้องการของคุณแล้วหรือยัง  


•ลงนามประกาศปฏิญญากับภาคีที่เกี่ยวข้อง •นิทรรศการของสถานศึกษา และ สถานประกอบที่ดำเนินการผลงานดีเด่น •ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สหกิจศึกษา: ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบันและในอนาคต” •การอภิปราย เรื่อง “มาตรฐานสหกิจศึกษาและการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการที่ดำเนินการสหกิจศึกษา” •การบรรยาย เรื่อง “คุณภาพอุดมศึกษาไทย” •ประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสหกิจศึกษา 


ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ผู้แทนสมาคมสหกิจศึกษาไทย ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ณ ห้อง Sapphire 4-6 (ชั้น2) อาคาร IMPACT CONVENTION CENTER (ICC) อิมแพคเมืองทองธาน

วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2552, 8.30 - 20.30 น.http://www.hcbi.org/hcbi/news/news_detail.asp?id=113สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ติดต่อ : คุณวิลาวัลย์ นาคน้อย
โทรศัพท์ : 02-345-1221-30
Email : hcb-instd@off.fti.or.th
Website : http://www.hcbi.org , http://www.fti.or.th
ผู้เข้าชม : 2127 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys