Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร
 
       หลักสูตรการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ในสภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงอย่างเช่นในปัจจุบัน หลายบริษัทจึงเน้นการสร้างผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งทำได้ง่ายกว่าวิธีการอื่น โดยเฉพาะการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ให้สามารถนำเครื่องมือ QC Story มาใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบภายในหน่วยงานของตนเอง 
       แต่การจะสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งคุณภาพและการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานของกิจกรรม QCC ได้นั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจต่อการใช้เครื่องมือ QC Story เป็นอย่างดีก่อน รวมทั้งยังต้องสามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะ ให้กับพนักงานเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการทำกิจกรรม QCC ได้ด้วย รวมทั้งการดำเนินการตัดสิน ประกวด การให้รางวัลจูงใจ การประชาสัมพันธ์ ซึ่งหลักเกณฑ์และหลักการเหล่านี้ ได้รวบรวมนำมาไว้ในหลักสูตรนี้แล้ว
       การใช้กิจกรรม QCC ในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเองได้แล้วนั้น จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้น ได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดเวลาความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในระดับพนักงาน ช่างเทคนิค หัวหน้างานและฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี


เนื้อหาหลักสูตร 
องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้         
วิธีการการลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน
วิธีการมองปัญหาของแต่ละบุคคลและกลุ่มบุคคล
ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ QCC  
ข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ   
เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการให้คำปรึกษา
แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องและการเป็นที่ปรึกษา
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)

         Workshop1   การเข้าใจต่อการมองปัญหาของแต่ละบุคคลและกลุ่มคน
         Workshop2   การฝึกเขียนลำดับขั้นการดำเนินกิจกรรม QCC
         Workshop3   วิธีการและองค์ประกอบในการรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ 
         Workshop4   เทคนิคการนำเสนอผลงาน QCC

หลักการทำงานเป็นทีม
เทคนิคการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการเสนอผลงาน
PDCA ที่อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC
ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
ตัวอย่างกิจกรรม QCC

        Workshop5    การนำเสนอผลงาน QCC ของผู้เข้าอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
เวลา   9.00 - 16.00 น.     
สถานที่  โรงแรม my hotel CMYK 
ค่าอบรม    
ราคาทั่วไป   3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ] 

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบคุณภาพ

โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=8968

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 929 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys