Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเตรียมพร้อมและเทคนิคในการปฏิบัติพิธีศุลกากรและการตรวจปล่อยเพื่อ รองรับ POST AUDIT ( รุ่นที่ 3 )
 
     การปฏิบัติพิธีศุลกากรในการนำสินค้าเข้าหรือส่งออกทุกชนิด จะมีการตรวจสอบเอกสารจากกรมศุลกากร ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสนใจเกี่ยวกับมาตรการ Post Audit ของกรมศุลกากร เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายตลอดจนระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนด ทั้งนี้เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติพิธีศุลกากรให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากสำหรับผู้ประกอบการที่จะศึกษาหรือดำเนินการด้วยตัวเอง
    การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงข้อกฎหมายและข้อควรปฏิบัติในพิธีศุลกากรอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีการแสดงกรณีตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการแม้จะเป็นความไม่จงใจที่จะปฏิบัติผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องการไว้ก่อนที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น
“ ความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมาย / ระเบียบปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในระหว่างก่อน / หลังการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การรู้เทคนิควิธีการต่างๆ จึงเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับ Post Audit ”

วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา
ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงข้อกฎหมายและข้อควรปฏิบัติในพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น
1. เพื่อให้ผู้ร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เทคนิควิธีการ เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย รวมตลอดถึงหลักเกณฑ์การตีความ และข้อควรปฏิบัติในพิธีศุลกากร โดยมีการยกตัวอย่างประกอบการสัมมนาเพื่อง่ายแก่การเข้าใจ
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบปฏิบัติ วิธีการในการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล 
เพื่อชี้แจง หรือนำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง วิธีการในการวินิจฉัยข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่ศุลกากรและ 
คำพิพากษาของศาลเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไข

- ความหมายของการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการเข้าตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- หน้าที่ของผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในข่ายได้รับการตรวจปล่อย
- กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- ระบบควบคุมทางศุลกากร
- การตรวจสอบเอกสารใบขนสินค้าด้วยตนเองและการชำระค่าภาษีอากร
- ประเด็นที่ศุลกากรมักเข้มงวดในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- เทคนิคการเตรียมพร้อมในการจัดเก็บเอกสารเพื่อตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- การดำเนินคดีและบทลงโทษ
- เทคนิคในการใช้สิทธิโต้แย้งกับกรมศุลกากร
- หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคดีและการระงับคดีในชั้นศุลกากร
- สาระสำคัญ และเทคนิคของการจัดสินค้าเข้าประเภทพิกัด
- การจัดหมวดหมู่ และประเภทของสินค้าตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร
- ความหมาย และความสำคัญของ “หมายเหตุ” “หมวด” “ตอน” ในการจัดสินค้าเข้าประเภทพิกัด
- ความหมายของ “สาระสำคัญ” ในตัวสินค้า
- หลักเกณฑ์ วิธีการในการวินิจฉัยตีความพิกัด
- ตัวอย่างจริงของสินค้าที่ยากแก่การจัดประเภทพิกัด พร้อมหลัก และเทคนิคการตีความ
- เทคนิคการเปิดหนังสือพิกัดเพื่อหาหมวดหมู่ของสินค้าให้ได้รวดเร็ว
- ความหมาย ความสำคัญของ E / N ( Explanatory Note ) ต่อพิกัด
- ประโยชน์ และวิธีการปฏิบัติของ Advance Ruling ตามความตกลง GATT
- เน้นสาระสำคัญของ “ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายศุลกากร” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- ตัวอย่าง “คำวินิจฉัยการตรวจสอบของกรมศุลกากร” และการดำเนินการเมื่อได้สงวนสิทธ์
- เทคนิคการชี้แจงและการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดประเภทพิกัด
- ตัวอย่างคำพิพากษาเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรที่น่าสนใจ
- เทคนิค “การยื่นอุทธรณ์พิกัด” และ “การจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร”


• อาจารย์วิชัย  มากวัฒนสุข
อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง
สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร

ห้องไพฑูรย์ ชั้น 1 โรงแรม อะริสตั้น สุขุมวิท 24

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558, 09.00 - 16.30 น.

3800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ebcitrade.com/page.php?a=10&n=60&cno=445

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด

สถาบันวิจัย และฝึกอบรม อีบีซีไอ

คุณพิมพ์รภัช / คุณอาทิตยา
โทร: 02-742-7851 ต่อ 190
Fax: 02-742-7984
ผู้เข้าชม : 383 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys