Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิค การตีความ Incoterms และข้อควรระวังการประกันภัยการขนส่งสินค้า
 
ประเด็นและความสำคัญ

• ประกันภัยและ Incoterms เกี่ยวข้องกันอย่างไร
• ประเด็นสำคัญของ Incoterms กับการประกันภัยสินค้า คืออะไร
• จะซื้อ-ขายสินค้าด้วย Terms อะไร และด้วยการประกันภัยแบบใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
• ประเภทของประกันภัยสินค้าทางเรือ เครื่องบิน และรถบรรทุก (ข้ามชายแดน) แตกต่างคล้ายคลึงกันอย่างไร ประเด็นที่ต้องระวังคืออะไร
• บริษัทประกันภัยความเสียหายสินค้า จ่าย-ไม่จ่าย เพราะอะไร

การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้า-ส่งออก จะมีเรื่องของการตีความจุดรับ-มอบสินค้าและการประกันภัยสินค้า ประกอบกับ การค้าชายแดนที่เพิ่มมากขึ้น เรื่องของ Incoterms และการเลือกประเภทของการประกันภัยสินค้า จึงมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่คาดไม่ถึง  จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับ หลัก วิธีการ ข้อควรระวัง ในการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ มีความเข้าใจเงื่อนไข ขอบเขตความคุ้มครองตามมาตรฐาน Institute Cargo Clauses (A), (B) & (C) การตีความตาม Incoterms อย่างถูกต้อง รวมถึงแนวทางการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขนส่งและผู้รับประกันภัย


1. ความหมาย ความสำคัญของ Incoterms
2. ประเด็นสำคัญของ Incoterms ที่ต้องศึกษาก่อนการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างประเทศ
3. Incoterms กับความสำคัญในการประกันภัยสินค้า
4. ประเด็นที่ต้องระวังในการระบุในสัญญาซื้อขายและ L/C
5. การประกันภัยการขนส่งสินค้ากับความสัมพันธ์ต่อการค้าระหว่างประเทศ
6. หลัก วิธีการ ข้อควรระวัง ในการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ
7. ประเภทของข้อมูล รายละเอียด และ เอกสารสำคัญ เพื่อประกอบการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ
8. บทบาท และความสำคัญของ Broker และ Adjuster
9. Product Liability Insurance 
10. การเรียกร้องค่าเสียหาย จากผู้ขนส่งและผู้รับประกันภัย
11. กรณีศึกษา (Case Study) กรณีที่บริษัทประกันภัยจ่ายและไม่จ่ายค่าเสียหายของสินค้า
12. ข้อควรระวัง ข้อห้าม ข้อปฏิบัติในการประกันภัยสินค้า

อาจารย์วัชระ   ปิยะพงษ์
- ผู้ชำนาญการ การค้าระหว่างประเทศ 
  - อดีตผู้จัดการศูนย์บริการส่งออก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

อาจารย์นพดล  มีสุขเสมอ
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยการขนส่งสินค้า
  - ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการแผนกกำกับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)


ห้องไพฑูรย์ ชั้น 1 โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558, 09.00 - 16.30 น.

3800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ebcitrade.com/page.php?a=10&n=60&cno=444

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด

สถาบันวิจัย และฝึกอบรม อีบีซีไอ

คุณพิมพ์รภัช / คุณอาทิตยา
โทร 02-742-7851 ต่อ 190
Fax: 02-742-7984
ผู้เข้าชม : 335 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys