Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมที่ จ.ชลบุรี
 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making) ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งการจตัดสินใจดังกล่าวจะดีไปไม่ได้เลย หากขาดการวิเคราะห์ที่ดีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและยากอย่างยิ่ง องค์กรชั้นนำในปัจจุบันได้ตระหนักถึงเหตุผลข้อนี้ดี จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรของตน ให้เกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่จะเป็น ที่ปรึกษาทางธุรกิจ นักวิเคราะห์วิจัย หรือผู้ที่ต้องวางกลยุทธ์และแผนให้แก่องค์กรองค์กรเท่านั้น แต่ทักษะนี้ต้องมีให้ครบในทุกคนทุกส่วนงาน
 โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจให้อยู่อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีโครงการชื่อ "การเป็นวิเคราะห์ทางธุรกิจ" 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้และความสามารถทางการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ทางการบริหารการจัดการพื้นฐานในทุก ๆ ด้าน ให้สามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน ทั้งด้านการตลาด การเงินและการลงทุน
3. เพื่อเป้นการต่อยอดให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ


เนื้อหาการอบรม (COURSE OUTLINE) : 
- การวิเคราะห์เศรษฐกิจ   Macro Economic Analysis
- การวิเคราะห์ธุรกิจ   Business Analysis
- การวิเคราะห์การแข่งขัน   Competitive Analysis
- การวิเคราะห์ทางการเงิน   Financial Analysis
- การวิเคราะห์ด้านการตลาด   Marketing Analysis
- การวิเคราะห์การลงทุน   Investment Analysis


วิทยากร : 
1) ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3) ดร.โชคชัย สุวรรณาภรณ์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
4) อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
5) อาจารย์รัฐ ดำรงศรี
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จำกัด


วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม แหลมฉบัง จ.ชลบุรี

วันที่ 7 - 21 พฤศจิกายน 2558, อบรมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

16,800 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย) (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว) (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.econ.chula.ac.th/events/certificate-program

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร.02-559-3638 , 02-218-6237
ผู้เข้าชม : 517 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys