Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรวุฒิบัตร ภาวะผู้นำและการโค้ชงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Leadership & Coaching Certifica
 
1.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาภาวะผู้นำในปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลายๆองค์กรให้ความสำคัญ โดยเน้นไปที่การดึงศักยภาพหรือจุดแข็งที่มีอยู่ในตัวของบุคลากรออกมาใช้ในการทำงานให้ได้มากที่สุด ผู้นำที่เก่งย่อมทำให้องค์กรพัฒนาไปได้ไกล พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะต่างๆทั้งจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบและการเปลี่ยนแปลงจากภายในเพื่อให้องค์กรพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด ประกอบกับทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดขององค์กร แม้ว่าองค์กรจะมีการจัดวางระบบงานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดีเพียงใดก็ตาม หากบุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสามารถหรือความชำนาญไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือมีทัศนคติที่ไม่ดีต่องานหรือการทำงาน ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี อันจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชาก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการนำความรู้  และประสบการณ์ในการทำงานของตนไปถ่ายทอดและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และสร้างองค์กรให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีที่นิยมใช้และเกิดผลในทางปฏิบัติได้แก่ การสอนงาน (Coaching) เนื่องจากการสอนงานเป็นกระบวนการในการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร การสอนงานเป็นการทำงานและเรียนรู้งานไปในตัว  โดยผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่สอนบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน มีการชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องทำและวิธีการปฏิบัติงาน  ให้ข้อแนะนำต่าง ๆติดตามผลและนำไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งกระตุ้นให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน
ด้วยเหตุนี้ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “ภาวะผู้นำและการโค้ชงานอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักภาวะผู้นำ และแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจและทักษะการสอนงานไปประยุกต์ใช้
    ในการปฏิบัติงานของตนได้ 

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือผู้ที่อยู่ในสายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

4. กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้บริหารในทุกระดับ พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


5. โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 6 วิชา 30 ชั่วโมง 
Lecture Session
• Leadership : Role & Responsibility 3 ชั่วโมง
ภาวะผู้นำ: บทบาทและความรับผิดชอบ
• Leading in Economic Trend & Global Change3 ชั่วโมง
ผู้นำกับทิศทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
• Leadership & Change Management 6 ชั่วโมง
ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
• Coaching for Leadership 6 ชั่วโมง
ผู้นำกับการโค้ชงาน
• Leading Team & Coaching 6 ชั่วโมง
การนำทีมและการโค้ชทีม
• Psychology for Coach 3 ชั่วโมง
จิตวิทยากับการสอนงาน
• Workshop 3 ชั่วโมง


6. คณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
• อาจารย์สรวุฒิ หรณพ
Senior & Specialist : The Consortium ; The Experiment In International Living,Save The Children,World Education ที่ปรึกษาอิสระให้กับบริษัทฯต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
• อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• อาจารย์ธเนศ เครือโสภณ
Assistant Vice President, Bank of America, Los Angeles, U.S.A. บริหารงานด้านสินเชื่อและการขายของธนาคาร ทำผลงานขายได้เป็นอันดับ 1 ของทุกสาขา
• อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรมการพัฒนาทีมงานขาย การพัฒนาผู้จัดการสาขา และผู้บริหารงานขาย , การคิดเชิงกลยุทธ์ มาเป็นเวลากว่า 10 ปี
• อาจารย์นภัส มรรคดวงแก้ว
โค้ชมืออาชีพ และเทรนเนอร์เรื่องการพัฒนาศักยภาพของคน ให้กับนักศึกษาปริญญาโทและเอก
ที่อังกฤษและไทย

7. การประเมินผล
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะผ่านเกณฑ์การรับวุฒิบัตรจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โรงแรมมณเฑียรสุรวงศ์ (ตรงข้ามจามจุรีสแควร์)

วันที่ 4 - 21 พย. 58, อบรมทุกวันพุธ , พฤหัส เวลา 18.00-21.00 น. และเสาร์ เวลา 9.00-16.00น.

ค่าธรรมเนียมการอบรม 16,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ) (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.econ.chula.ac.th/events/certificate-program

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร.02-559-3638 , 02-218-6237
ผู้เข้าชม : 544 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys