Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ
 
 หลักการและเหตุผล
• พนักงานธุรการ...ผู้ช่วยที่สำคัญภายในองค์กร
• การสื่อสาร...ประสานงาน...เป็นสิ่งสำคัญของฝ่ายธุรการ
• หมดปัญหา...การจัดระบบงานที่ซํ้าซ้อน
• วิธีการจัดลําดับงานและความสําคัญในการทํางาน
• เทคนิค...การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
• ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในงานธุรการ

ในการทํางานในองค์กรนั้น ตําแหน่งงานที่มีความสําคัญและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของความสําเร็จคือ ตําแหน่ง "Admin" เพราะอยู่ในตําแหน่งงานที่อยู่ตรงกลางต้องประสานงานและประสานประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ถึงแม้องค์กรจะมีโครงสร้างและวางระบบไว้ดีเพียงใดแต่หากไร้ซึ่ง Admin ที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมทําให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาพนักงาน Admin ให้มีทักษะและเทคนิคการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
         
หลักสูตรนี้จะทําให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการเป็นพนักงาน Admin ที่ได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นสุดยอด Admin เช่น การสร้างเจตคติเชิงบวก การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร จิตวิทยาในการทํางาน ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา อันจะทําให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    1. ทราบถึงบทบาท และแนวทางการบริหารงานธุรการยุคใหม่
    2. สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์กร
    3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาและระบบงานแต่ละด้านเพื่อการพัฒนาได้
    4. เพื่อปรับทัศนคติและเสริมสร้างคุณค่าของสายงานธุรการ

เนื้อหาการบรรยาย
    - ครบเครื่องเรื่องระบบการทํางานของ Admin อย่างมืออาชีพ
    - บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของสายงานธุรการ
    - การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ
    - เทคนิคการจัดการสาหรับผู้บริหารสายงานธุรการ 
    - เทคนิควิธีการรับมือเมื่อต้องทํางานหลากหลายให้สําเร็จในเวลาใกล้กัน
    - การพัฒนาตนเอง
    - คุณสมบัติที่ดีของพนักงานในการบริหารงานธุรการ
    - มาตรฐานการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้ปฏิบัติงาน
    - การสร้างความประทับใจ
    - การพัฒนาบุคลิกภาพ
    - การพัฒนาการสอสารให้มีประสิทธิภาพ 
    - เทคนิคการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
    - การพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่
    - ด้านสํานักงาน
    - การจัดระเบียบงาน
    - เอกสาร-ระบบรายงาน
    - การสอสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กร
    - การวิเคราะห์ปัญหาระบบงานและวิธีการแก้ไขปัญหา
    - ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์ระบบงาน

รูปแบบการเรียนรู้
    - การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%  
    - กิจกรรมและ Workshop 40%

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560, 09.00-16.00 น.

3700 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540025673&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 564 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys