Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement)
 
การเงินมีความสําคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ พนักงานและบุคคลที่สนใจทั่วไป เพราะงบการเงินแสดงให้เห็นถึงฐานะของกิจการนโยบายและผลการดําเนินงานของกิจการในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงไร การวิเคราะห์งบการเงินทําให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกิจการ ทั้งยังช่วยในการควบคุมทางการเงินในอันที่จะเตือนให้ทราบว่าฐานะของกิจการเป็นอย่างไรบ้าง ความสามารถในการชําระหนี้สิน สมรรถภาพในการหากําไร และสมรรถภาพในการดําเนินงาน หากธุรกิจพบปัญหาในการดําเนินงานจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังสามารถนําข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์ถึงผลการดําเนินงานของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งนโยบายการบริหารที่กิจการควรจะต้องปรับปรุง ทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านและตีความตัวเลขในงบการเงินเพื่อประโยชน์เชิงบริหารเพื่อให้เห็นผลกระทบและความสมพันธ์ของการดําเนินงานของส่วนงานต่างๆ ที่มีต่อฐานะและผลประกอบการของกิจการ
2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
3. เพื่อให้สามารถประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ไปใช้ในงานที่รับผิดชอบ

หัวข้อการอบรม
1. ความเข้าใจกิจกรรมหลักในการบริหารเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร
2. งบการเงินฉบับสมบูรณ์ตามมาตรฐานการบัญชี (ใหม่)
3. การอ่านและวิเคราะห์งบฐานะการเงิน (งบดุล) ในมุมมองด้านการจัดการ
4. การอ่านและวิเคราะห์งบกําไรขาดทุนในมุมมองด้านการจัดการ
5. ความเข้าใจงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
6. การอ่านและทําความเข้าใจงบกระแสเงินสด
7. จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน
8. ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน
9. การวิเคราะห์งบการเงินแบบย่อส่วนตามแนวดิ่ง
10. การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
    • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    • อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
    • อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้และความเสี่ยงทางการเงิน
    • อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรและสร้างผลตอบแทน
11. การวิเคราะห์ด้วยตัวแบบดูปองท์ (Dupont Analysis)

วิธีการอบรม   บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

ผู้เข้าอบรม  พนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, นายจ้าง และผู้สนใจทั่วไป

อาจารย์ธนเดช  มหโภไคย

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560, 09.00-16.00 น.

4000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147496807&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 651 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys