Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเสริมสร้างทักษะสู่ความเป็นเลิศด้าน “การเขียนจดหมายธุรกิจ” และ “การนำเสนอ”
 
บุคลากรในองค์กรธุรกิจล้วนมีความสามารถในการเขียน แต่การเขียนจดหมาย, อีเมล์ธุรกิจและเอกสารภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จำเป็นจะต้องมีหลายทักษะเข้ามาเกี่ยวข้อง นั่นคือทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างตรงประเด็น รวมทั้งทักษะการเลือกใช้ รูปแบบ สำนวน และคำศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ  อย่างไรก็ตาม เป็นที่รู้กันดีว่าการเขียนเอกสาร, จดหมายและอีเมล์ธุรกิจที่ดีไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างภาพพจน์ให้กับองค์กรเท่านั้น แต่นับได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความ สำเร็จเลยทีเดียว 
             นอกจากการเขียนแล้ว การนำเสนอผลงาน หรือแนวความคิด ให้น่าเชื่อถือ ทักษะการนำเสนอหรือ Presentation Skill แบบมืออาชีพ ถือได้ว่าเป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่จะทำให้สามารถประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ ผสมผสานเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ ย่อมสร้างความมั่นใจและได้เปรียบทางธุรกิจ  

วัตถุประสงค์
         1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ขั้นตอนของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยสามารถวางแผน, ลงมือเขียน รวมทั้งตรวจตราความสมบูรณ์ของงานเขียนได้อย่างถูกต้อง
         2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้ รูปแบบ สำนวน และคำศัพท์ที่เหมาะสมสำหรับโอกาสต่างๆในการเขียนจดหมายธุรกิจ, อีเมล์รวมทั้งเอกสารทางธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งระเบียบวาระ และรายงานการประชุมได้อย่างเหมาะสม
         3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคต่างๆ ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเขียนเชิงธุรกิจให้เกิดความน่าสนใจ, ความน่าเชื่อถือ, ความกะทัดรัดในการสื่อสารอย่างตรงประเด็น
         4. เพื่อให้เข้าใจขบวนการสังเกตและปรับแนวทางการนำเสนอ ด้วยการวิเคราะห์ผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
         5.  เพื่อให้สามารถจัดลำดับความคิดเห็น และขบวนการนำเสนอ อย่างมีขั้นตอน  และเข้าใจง่าย 
         6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ รูปแบบพื้นฐานการนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น การนำเสนอเพื่อการตัดสินใจ การนำเสนอเพื่อขออนุมัติ

วันแรก
ช่วงเช้า           ทักษะมาตรฐาน “การเขียนที่เกิดผล”   -  ภาษาอังกฤษ
-          Case  Studies “ความรู้ภาษาอังกฤษ”  No 1 & 2
-          วิเคราะห์ปัญหา และ สรุปองค์ประกอบ
-          “กลยุทธ์”  และ “กระบวนการ”  พร้อม  “รูปแบบ”

ช่วงบ่าย         การฝึกปฏิบัติ ”การเขียนจดหมายธุรกิจ”  -  ภาษาอังกฤษ
-          ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา (แบ่งกลุ่ม)
-          วิเคราะห์ / ประเมิน ผลงาน
สรุป  -  Q&A

วันที่สอง                                                                                                 
ช่วงเช้า          ทักษะมาตรฐาน “การนำเสนอที่เกิดผล”    
-          Case Study  “การนำเสนอ”  No. 3
-          วิเคราะห์ปัญหา และ สรุปองค์ประกอบ
-          “หลักการ”  และ  “เทคนิค”  การนำเสนอที่เกิดผล
                   การฝึกปฏิบัติ  “การเขียนนำเสนอ”  -  ภาษาอังกฤษ

ช่วงบ่าย         การฝึกปฏิบัติ “การนำเสนอ” (Presentation) - ด้วยภาษาไทย
-          การนำเสนอผลงานบทเขียน (ผู้แทนกลุ่ม)
-          วิเคราะห์ / ประเมินผล  “บทเขียน” และ “การนำเสนอ”
(ตามแบบฟอร์มการประเมินบุคคล)
สรุป  -  Q&A

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท (ซอย 26)

วันที่ 21-22 มกราคม 2559, 09.00-16.00 น.

7500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539899659&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  089-925-4790, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 388 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys