Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การวางเส้นทางความก้าวหน้าและการสืบทอดตำแหน่งงาน
 
การบริหารและพัฒนาบุคลากรมีทั้งระยะสั้นแบบปีต่อปี ก็คือการทำ Training Need Survey แล้วกำหนดออกมาเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan) แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคาใจทั้งผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายฝึกอบรม ก็คือการพัฒนาคนแบบต่อเนื่องมองกันในระยะยาว 3 ปี 5 ปี ควรได้รับการดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงแผนงาน เป้าหมายการทำงาน ตลอดจนโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานในหน่วยงาน ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์การเจริญเติบโตองค์กรนั้นๆ ด้วย ซึ่งเรียกว่า “Training Roadmap”

ดังนั้น “การวางเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)” คือ เครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาขีดความสามารถ “คนและงาน” ให้เติบโตควบคู่ไปกับองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรมุ่งหวังไว้ โดยมีทั้งแบบ Competency Based Training Roadmap และแบบไม่อิง Competency

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม
    · มีหลักการในการทำ Training Roadmap
    · สามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องจากการฝึกปฏิบัติ (Workshop)
    · สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรของตนอย่างมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

หัวข้อการบรรยาย:
    · การพัฒนาลูกน้องให้ทำงานได้ เติบโตและรักภักดีองค์กร : หัวหน้างานต้องทำอะไรและอย่างไร
1. 4P. มิติการฝึกอบรมลูกน้อง :
     1.1. Protection : ทำงานได้โดย "ป้องกัน" ความสูญเสีย
     1.2. Performance : ทำงานได้โดย "มีผลงาน" ด้วยตนเอง
     1.3. Professional : ทำงานได้โดย "มืออาชีพ" มีความเชี่ยวชาญ
     1.4. Preparation : เตรียมรองรับ "ความก้าวหน้า" ที่มีเส้นทางเติบโต

2. Skill Matrix : วิธีการ "วิเคราะห์" จุดแข็ง-จุดอ่อน ของลูกน้องในตำแหน่งงานระดับเดียวกันและต่างระดับ เพื่อนำไปวางแผนฝึกอบรม "อุดจุดอ่อน-เสริมจุดแข็ง" แล้วนำไป "เขียนเนื้อหาหลักสูตร" ให้เหมาะกับ "ความจำเป็น" ของแต่ละบุคคล

3. Training Roadmap : แนวทาง "การวางแผนฝึกอบรม" ที่ควบคู่ไปกับ "งานที่รับผิดชอบ (Job Description)" และ "การวางเส้นทางตำแหน่ง (Career Path)" ต้องทำอย่างไร
     3.1. แปลง "งานที่รับผิดชอบ (Job Description)" ออกมาให้เป็น "ASK : (ความมุ่งมั่น-ทักษะ-ความรู้ในงาน)"
     3.2. แตก "ASK : (ความมุ่งมั่น-ทักษะ-ความรู้ในงาน)" ออกมาให้เป็น "เนื้อหาหลักสูตร (Course)"
     3.3. จัดลำดับความสำคัญของ "เนื้อหาหลักสูตร (Course)" ออกมาให้เป็น "แผนฝึกอบรม (Training Plan)"
     3.4. จัดความเหมาะสมของ "แผนฝึกอบรม (Training Plan)" ให้สอดคล้องไปกับ "ระยะเวลางาน
     (Working Period)" ซึ่งก็คือ "เส้นทางฝึกอบรม (Training Roadmap)" ของตำแหน่งงาน
     3.5. นำ "เส้นทางฝึกอบรม (Training Roadmap)" ของตำแหน่งงานในทุกตำแหน่งมาผนวกเข้าด้วยกัน เรียกว่า
     "เส้นทางฝึกอบรมของฝ่ายงาน (Training Roadmap of Department)"

บทสรุปการทำ Training Roadmap ในองค์กร

*********************************

กำหนดการฝึกอบรม Training Roadmap Workshop

09.00 - 10.30     - วิเคราะห์ Job Description : Job Description ที่เขียนดีถูกหลัก สามารถแยกแยะ "ASK : (ความมุ่งมั่น-ทักษะ-ความรู้ในงาน)"

                  - การกลับไปเริ่มต้น "เขียน Job Description ให้ดีถูกหลัก" (องค์กรส่วนใหญ่ มักเขียนไม่ดี) จึงไม่สามารถ "แยกแยะ ASK : (ความมุ่งมั่น-ทักษะ-ความรู้ในงาน)" ได้

10.45 - 12.00     - Workshop : เขียน Job Description

13.00 - 14.30     - การนำ "ASK : (ความมุ่งมั่น-ทักษะ-ความรู้ในงาน)" มาทำเป็น "เนื้อหาหลักสูตร (Course)"

14.45 - 16.00     - Workshop : เขียนเนื้อหาหลักสูตร (Course)

จบการฝึกอบรมวันแรก

09.00 - 10.30     - ทบทวนประเด็นสำคัญ

                  - การจัดลำดับความสำคัญของ "เนื้อหาหลักสูตร (Course)" ออกมาให้เป็น "แผนฝึกอบรม (Training Plan)"

10.45 - 12.00     - Workshop : จาก "เนื้อหาหลักสูตร (Course)" สู่ "แผนฝึกอบรม (Training Plan)"

13.00 - 14.30     - จัด "แผนฝึกอบรม (Training Plan)" ให้สอดคล้องกับ "ระยะเวลางาน (Working Period)"

14.45 - 16.00     - Workshop : จัด"แผนฝึกอบรม (Training Plan)" ให้ล้อกับ "ระยะเวลางาน" และ "ช่วงห่างของตำแหน่งงาน" แต่ละขั้นความก้าวหน้า (Career Path)

จบการฝึกอบรมวันสุดท้าย

*******************************

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานฝ่าย HRD, Training & Development, Learning & OD

ระยะเวลา : 2 วัน

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันที่ 12-13 ตุลาคม 2559, 09.00-16.00 น.

7500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539967311&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  089-925-4790, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 504 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys