Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Sales DNA : กลยุทธ์และมุมมองด้านการขาย การตลาด การบริการและการบริหารสัมพันธภาพลูกค้าแนวใหม่
 
website : www.login-training.com

FaceBook : https://www.facebook.com/pages/ล็อคอินเทรนนิ่ง/467887136582232
E-mail : logintraining.register@gmail.com
Tel : 094-338-8595
ดูเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.login-training.com/training_inner.php?id=169

หลักการและเหตุผล

     การขายเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่นำรายได้มาสู่องค์กร การดำเนินธุรกิจปัจจุบันจำเป็นต้องมีความเป็นเลิศในด้านการขาย การตลาด และการดูแลลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง องค์กรจึงต้องพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านการขายที่เป็นระบบ “Selling Solution” ในระดับมืออาชีพ หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียน “คิดเป็น ทำได้” เกี่ยวกับวิธีการขายที่มีประสิทธิภาพสูง หลักการตลาดในยุคเศรษฐกิจถดถอยยาวนานและการดูแลใส่ใจลูกค้าแบบเกินความคาดหวัง (Excellence Customer Care)  โดยวิทยากรจะถ่ายทอดแนวคิด ทฤษฎี  มุมมอง  ความรู้  เทคนิคต่างๆ  ประสบการณ์  และกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลเลิศเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้แนวคิดและทักษะของการขาย การบริการ และการตลาดสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการขายเชิงรุก (Proactive Selling) และการสร้างคุณสมบัติของพนักงานขายที่เหมาะสำหรับรูปแบบการขายเชิงรุก ทั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับการฝึกฝนการปฏิบัติงานจริงในรูปแบบของเกมการ ตลาดสลับการบรรยาย (Marketing Game) กิจกรรมกลุ่มปฏิบัติการ (Workshop) และเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 

เนื้อหาหลักสูตร
 เวลา 09.00-16.00 น.
         กระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตร
ขั้นที่ 1 : ทำให้เกิดความตระหนัก (Awareness)  เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการขาย  การตลาด  และการดูแลลูกค้า  โดยถ่ายทอดแนวคิดจากกรณีศึกษา (Case Study) ของการบริหารเป้าหมายการขาย  การใช้เครื่องมือทางการตลาด และการออกแบบระบบการดูแลลูกค้าที่ด้อยประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดพลังในการทำงานโดยมีความท้าทายเป็นตัวจุดชนวนที่สำคัญ
ขั้นที่ 2 : ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ (Understanding)  โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะถ่ายทอดแนวคิด  ทฤษฎี  มุมมอง  เทคนิคต่างๆ  และกลยุทธ์การขาย  การตลาด และการดูแลลูกค้า  ผ่านเกมท้าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)

ขั้นที่ 3 : ทำให้เกิดความสามารถ (Ability)  มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานขาย  โดยใช้เกมท้าทายอัตตา (Ego Challenge Game)
ขั้นที่ 4 : ทำให้เกิดการนำไปใช้จริง (Implementation)  โดยมีเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน “คิดเป็น  ทำได้”  ด้วยการโปรแกรมงาน (Work Program)  
         รายละเอียดหลักสูตรเนื้อหาวิชา

ภารกิจที่ 1 : ความหมาย และความสำคัญของการขายสินค้ายุคใหม่   
1.ความหมายของการนำเสนอขายสินค้าและบริการ
 1.1 Integrated Product ได้แก่ Quality Service Image Personality 
 1.2 การบริหารเป้าหมายในการขาย
 1.3 สุดยอดนักขายเชิงรุก
 1.4 การสร้างทัศนคติและความภาคภูมิใจในงานขาย
 1.5 กฎ 13 ข้อ แห่งการเป็นนักขายมืออาชีพ
 1.6 องค์ประกอบแห่งความสำเร็จในงานขาย : ทัศนคติ (Selling Attitude) ความมุ่งมั่นทุ่มเท (Contribution) และความรู้ ความสามารถ (Performance)

ภารกิจที่ 2 : ความรู้พื้นฐานที่นักขายสายพันธุ์ใหม่ต้องรู้ 
2.กลยุทธ์การขายสมัยใหม่ที่นักขายต้องรู้
 2.1  กลยุทธ์การขายเป็นระบบ (Selling Solution)
 2.2  แนวคิดการขายของ SPIN (SPIN Model)
 2.3  ยุทธศาสตร์ “Hunter” กับ “Farmer”
 2.4  แนวคิดการขายสไตล์ให้คำปรึกษา (CST : Counseling Selling Techniques)

ภารกิจที่ 3 : ขั้นตอนการขายที่เป็นสูตรสำเร็จนักขายสายพันธุ์ใหม่ (Selling Process)     
3.การพัฒนากระบวนการขายเพื่อพิชิตเป้าหมายที่ยากและท้าทายสูง
 3.1 การเสาะแสวงหาลูกค้าผู้มุ่งหวัง
 3.2 การกลั่นกรองลูกค้า
 3.3 การเตรียมการก่อนการเสนอขาย
 3.4 การนำเสนอขาย
 3.5 การตอบปัญหาข้อโต้แย้ง
 3.6 การปิดการขาย
 3.7 การติดตามผลและการบริการหลังการขาย

4.เทคนิคการให้บริการลูกค้าแบบเกินความคาดหวัง
 4.1  บันได 5 ขั้นสู่การบริการอย่างมียุทธศาสตร์
 4.2  การกำหนดคุณค่าร่วมขององค์กร และสร้างปรัชญาคุณภาพการบริการ
 4.3  มาตรฐานการบริการลูกค้าด้วยใจ 8 กลยุทธ์
 4.4  นวัตกรรมการบริการ

5.แนวทางปฏิบัติในการให้บริการลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจเป็นเลิศ
 5.1 กุญแจสำคัญในการให้บริการที่เป็นเลิศเหนือคู่แข่งภายใต้สภาวะการแข่งขัน
      - สามเหลี่ยมแห่งคุณภาพการบริการ (Service Triangle)
      - น้ำตกสามหลั่นแห่งความสำเร็จด้านบริการ
      - การตรวจและติดตามคุณภาพงานบริการ (SERVQUAL)          
 5.2 วิธีปฏิบัติในการบริการที่ประสบความสำเร็จ
      - แผน 15 ขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพบริการ
      - กิจกรรม 5 G กับการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
      - หลักการ 3 E (The Triple Es) เพื่อคุณภาพบริการ

ภารกิจที่ 4 : การค้นหาความต้องการของลูกค้า   
4.การค้นหาความต้องการของลูกค้า (Customer Needs)
 4.1 ความสำคัญของ Customer Needs
 4.2 การใช้คำถามในการค้นหา Customer Needs 6 แบบ
 4.4 เทคนิคการค้นหาจุดขาย (Selling Point)
      - การเปิดการขายอย่างแนบเนียนลูกค้าไม่อึดอัดไร้การปฏิเสธ
      - การใช้สินค้าตัวอย่างนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ
      - เทคนิคการจับอารมณ์ความสนใจสินค้าด้วยการตอกย้ำจุดเด่นของ สินค้า
      - การใช้คำพูดที่สร้างอารมณ์แห่งความเป็นเจ้าของขณะสนทนา
      - สุดยอดเทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
      - การติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพ

ภารกิจที่ 5 : การสร้างคุณค่าในการขาย 
5.การส่งมอบคุณค่าในการขายสินค้าและบริการ
 5.1 หลักการ FAB (Feathers / Benefits and Advantage)
 5.2 Functional Approach
 5.3 Emotional Approach
 5.4 เทคนิคการขจัดปัญหาข้อโต้แย้งและคำบ่นจากลูกค้า
 5.5 กลยุทธ์การปิดการขายอย่างเหนือชั้นบรรลุผล 100%
      - Awareness  ขั้นการทำให้ลูกค้าเกิดการตระหนักและยอมรับว่ามีปัญหาหากไม่ได้ใช้บริการจากเรา
      - Understanding  ขั้นการทำให้ลูกค้าเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยำจนนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อ
      - Close Sales  เป็นขั้นปิดการขาย  ทำให้ลูกค้าเซ็นสัญญา   เปิดคำสั่งซื้อ  ด้วยยุทธศาสตร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น 6 รูปแบบ (จะได้นำเสนอในหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา)

ภารกิจที่ 6 : การดูแลลูกค้า (Customer Care) 
1.ความหมาย ความสำคัญ และความจำเป็นของการบริการ “คุณภาพบริการนำการขาย”
 1.1  ความสำคัญและความจำเป็นของการมีคุณภาพการให้บริการที่ดี
 1.2  จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกค้าจะไม่พอใจสินค้าและบริการ
 1.3  วงจรแห่งชัยชนะเพราะมีบริการที่ดี
 1.4  คุณสมบัติ 10 ประการขององค์กรที่จัดว่ามีบริการที่เป็นเลิศเหนือคู่แข่ง
2.แนวทางทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการต้อนรับและการให้บริการ ณ พื้นที่บริการ (Contact Point)
 2.1 ภาพลักษณ์ (Image) ของโรงพยาบาลต้องดี
 2.2 ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า กริยามารยาทและการวางตัวของพนักงานบริการ
 2.3 เทคนิคและวิธีการให้บริการ
3.องค์ประกอบแห่งความสำเร็จในการให้บริการ
 3.1 ความรู้ (Knowledge)
 3.2 ทัศนคติ (Attitude)
 3.3 ทักษะ (Skill)

ภารกิจที่ 7 : กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing Strategy)      
1.กลยุทธ์การตลาดเป้าหมาย (STP Strategy)
 1.1 ความหมายและหลักการของการตลาดแบบ STP
 1.2 การนำวิธีการตลาด STP ไปใช้เพื่อการเพิ่มยอดขาย
 1.3 กระบวนการตลาด STP
2. การบริหารทางการตลาดเบื้องต้น
 2.1 แนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่
 2.2 ส่วนประสมทางการตลาด (8Ps – 8Cs Model)
 2.3 การวิเคราะห์ทางการตลาด
 2.4 รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคแนวใหม่
3. การวางแผนและการเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ
 3.1 กลยุทธ์ทางการตลาด
 3.2 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดสำหรับผู้นำ
 3.3 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดสำหรับผู้ท้าชิง
 3.4 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดสำหรับผู้ตาม

[•][•][•] อาจารย์ภูว์สมิง กองเกิด [•][•][•]

[X][X][X]โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5 ( BTS นานา) [X][X][X]

[]x[]x[] วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 []x[]x[], 09:00-16:00

4500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.login-training.com/training_inner.php?id=169

คุณแป้ง

LOGIN-TRAINING

website : www.login-training.com

FaceBook : https://www.facebook.com/pages/ล็อคอินเทรนนิ่ง/467887136582232
E-mail : logintraining.register@gmail.com
Tel : 094-338-8595
ผู้เข้าชม : 436 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys