Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน
 
หลักการและเหตุผล
คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “จิตสำนึกคุณภาพ” เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพจึงไม่ใช่สิ่งที่รอได้อีกต่อไป และเมื่อมีจิตสำนึกคุณภาพเกิดขึ้นแล้ว องค์กรยังจะสามารถพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย
      
นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิ่งทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการทำงาน หากพนักงานได้เข้าใจกับความหมายของ “คุณภาพ” อย่างแท้จริงและรู้ถึงเทคนิควิธีการเทคนิคการสร้างคุณภาพในงานของตัวเองได้อย่างเข้าใจแล้ว ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต  ลดปัญหาความเสียหาย  ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข  การรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น
      
หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้าง “จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน” อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมองในการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
 
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตอย่างเป็นระบบ
- เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างเป็นมีรูปแบบ
- เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างคุณภาพกับตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักการเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของทางบริษัทต่อไป

หัวข้อการอบรม
1. การมองปัญหาคุณภาพของแต่ละบุคคล
2. ปัญหาคุณภาพที่เกิดจากการสื่อสาร
3. ความหมายและความสำคัญของคำว่า “คุณภาพ”
4. ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “คุณภาพ”
5. ขอบเขตคำว่า “คุณภาพ” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง
6. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “คุณภาพ”
7. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับคุณภาพ
Work Shop1 “จิตสำนึกคุณภาพกับการส่งงาน” ให้ลูกค้าภายใน
Work Shop2 “การปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านคุณภาพ”
8. จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร
9. ผลกระทบจากการขาดจิตสำนึกคุณภาพ
10. การสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม (Team Work)
11.แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงานและสินค้า
Work Shop3 “การควบคุมด้วยสายตากับการป้องกันปัญหาคุณภาพ”
12. เมื่อปัญหาคุณภาพเกิดขึ้นซ้ำๆ กับขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC
Work Shop4 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ”
Work Shop5 “มาสร้างเป้าหมายคุณภาพ” ให้กับทุกคน

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา
การบรรยาย                        40 %
เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม   40%
กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์      10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำกิจกรรม QCC อย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ QCC ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

อาจารย์ไมตรี  บุญขันธ์

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซอย 26

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560, 09.00-16.00 น.

3700 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540027717&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 615 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys