Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักการจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี รุ่นที่ 41
 
ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจในส่วนงานต่างๆขององค์กรจะต้องมีเรื่องการการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ ดังนั้นจังไม่เพียงเฉพาะนักการเงินเท่านั้นที่จำเป็นต้องรู้ แต่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ก็จะต้องสามารถบริหารการเงินขององค์กรได้ด้วยเช่นกัน
ซึ่งนั่นหมายถึงการที่ต้องมีความรูพื้นฐานด้านการเงิน รวมถึงต้องเข้าใจภาวะเศรษฐกิจการเงินทั้งด้านตลาดเงินและตลาดทุนของไทยการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางการเงิน และสิ่งแวดล้อมทั้งเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศและภายนอกประเทศ และจะต้องรู้จักการบริหารรายรับและรายจ่ายขององค์กร จนสามารถวางแผนและตัดสินใจทางด้านการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้
จากเหตุผลสำคัญดังที่กล่าวมา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตร "หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 32" เพื่อตอบสนองความต้องการแก่นักการเงินและผู้บริหารขององค์กรที่จะได้เรียนรู้ด้านการบริหารการเงิน โดยหลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นหนักทางการคำนวณทางการเงิน แต่มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถตัดสินใจและวางแผนทางด้านการเงินและการลงทุนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารการเงินและผู้บริหารควรคำนึงถึง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านและวิเคราะห์ ภาวะการเงินขององค์กรได้อย่างชัดเจน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ข้อมูลทางด้านการเงินขององค์กรที่มีอยู๋ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการบริหาร
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวัดและประเมินผลทางด้านการเงิน ควบคุมทางด้านการเงินและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดวางกลยุทธ์ และจัดการด้านการวางแผนทางการเงินขององค์กรได้


เนื้อหาการอบรม (COURSE OUTLINE) : 
- หลักการบริหารการเงิน (Financial Management)
- การวิเคราะห์รายงานการเงิน (Financial Report and Analysis)
- การวางแผนทางการเงินด้วยงบประมาณ  (Financial Planning & Budgeting)
- การบริการภาษีและวางแผนทางภาษี (Tax Management & Tax Planning)
- เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics and Behavior Finance)


วิทยากร : 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
3) อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน และกรรมการสถาบันส่งเสริมการลงทุนไทย
4) อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5) อาจารย์ทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์
นิติกรระดับชำนาญการ กรมสรรพากร


โรงแรม มณเฑียร สุรวงศ์ ( ตรงข้ามจามจุรีสแควร์ )

14 -31ต.ค. 2558, อบรมทุกวันพุธ ,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

16,900 บาท(ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ) (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.econ.chula.ac.th/events/certificate-program

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

02-5593638, 02-2186237
ผู้เข้าชม : 570 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys