Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมจากการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน” รุ่นที่ 2
 
หลักการและเหตุผล

การจัดการความรู้หรือ Knowledge Management (KM) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนางานและ พัฒนาคน KM ซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น  Dialogue, storytelling, CoP และ AAR หรือการถอดบทเรียน  ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แต่ยังช่วยสรรสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้กับงานประจำอีกด้วย

ปัจจุบัน สังคมคาดหวังบริการและผลงานที่มีคุณภาพจากหน่วยงานด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะของการดึง Tacit Knowledge ออกมาจากผู้ปฏิบัติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   แล้วพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร    การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นการทำได้ ทำเป็น  ไม่เน้นทฤษฎี
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการจัดการความรู้และการถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมเนื้อหาหลักสูตร

KM  คืออะไร  สำคัญอย่างไร  อะไรบ้างที่เรียกว่า KM
AAR, สุนทรียสนทนา, storytelling, CoP  คืออะไร  มีประโยชน์อย่างไร   ทำอย่างไร  
นวัตกรรมคืออะไร  สร้างได้อย่างไร   
KM to Innovation  สร้างนวัตกรรมจากการจัดการความรู้ทำอย่างไร
รูปแบบการอบรม

เป็นการบรรยายปูพื้นความรู้  อภิปรายซักถามไขข้อข้องใจ   ลงมือทำแบบฝึกหัด   ฝึกการนำเสนอ  และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วสามารถเชิญวิทยากรเป็นที่ปรึกษาต่อไปได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภา  ภัคภิญโญ  ยังประดิษฐ

คม. (บริหารการพยาบาล)  Ph.D (Nursing)

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558,

3000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.aihd.mahidol.ac.th/ISC/wp-content/uploads/2015/07/leaflet-KM.pdf

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

งานบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

โทร. 02-441-9871  Email: aihdtr@gmail.com

Website: http://www.aihd.mahidol.ac.th
ผู้เข้าชม : 477 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys