Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นวิทยากรกระบวนการอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 2
 
หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  จำเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมที่มาจากหัวใจของผู้เกี่ยวข้อง  ซึ่งมาจากการจัดกระบวนการที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบและมีการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ

บุคลากรสุขภาพเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในศาสตร์ของตน  แต่ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการจัดกระบวนการอย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล  อาทิ การจัดเวทีชาวบ้าน  การจัดกลุ่มระดมสมอง   การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นพิธีกร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและความมั่นใจในการเป็นวิทยากรกระบวนการ

เนื้อหาหลักสูตร

พฤติกรรมมนุษย์และจิตวิทยาเบื้องต้น
เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการแบบมืออาชีพ
เทคนิคการจัดเวทีแบบมืออาชีพ
รูปแบบการอบรม

เป็นการบรรยายปูพื้นความรู้  อภิปรายซักถามไขข้อข้องใจ  แสดงบทบาทสมมุติ  ลงมือฝึกปฏิบัติ   ฝึกการวิพากษ์   และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วสามารถเชิญวิทยากรเป็นที่ปรึกษาต่อไปได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภา  ภัคภิญโญ  ยังประดิษฐ     คม. (บริหารการพยาบาล)  Ph.D (Nursing)

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558,

3000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.aihd.mahidol.ac.th/ISC/wp-content/uploads/2015/08/leaflet-facilitator.pdf

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

โทร. 02-441-9871  Email: aihdtr@gmail.com
Website: http://www.aihd.mahidol.ac.th
ผู้เข้าชม : 457 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys