Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิค การตีความ Incoterms และข้อควรระวังการประกันภัยการขนส่งสินค้า
 
• ประกันภัยและ Incoterms เกี่ยวข้องกันอย่างไร
• ประเด็นสำคัญของ Incoterms กับการประกันภัยสินค้า คืออะไร
• จะซื้อ-ขายสินค้าด้วย Terms อะไร และด้วยการประกันภัยแบบใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
• ประเภทของประกันภัยสินค้าทางเรือ เครื่องบิน และรถบรรทุก (ข้ามชายแดน) แตกต่างคล้ายคลึงกันอย่างไร ประเด็นที่ต้องระวังคืออะไร
• บริษัทประกันภัยความเสียหายสินค้า จ่าย-ไม่จ่าย เพราะอะไร

การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้า-ส่งออก จะมีเรื่องของการตีความจุดรับ-มอบสินค้าและการประกันภัยสินค้า ประกอบกับ การค้าชายแดนที่เพิ่มมากขึ้น เรื่องของ Incoterms และการเลือกประเภทของการประกันภัยสินค้า จึงมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่คาดไม่ถึง  จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับ หลัก วิธีการ ข้อควรระวัง ในการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ มีความเข้าใจเงื่อนไข ขอบเขตความคุ้มครองตามมาตรฐาน Institute Cargo Clauses (A), (B) & (C) การตีความตาม Incoterms อย่างถูกต้อง รวมถึงแนวทางการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขนส่งและผู้รับประกันภัยภาคเช้า ( เวลา 3 ชั่วโมง )
1. ความหมาย ความสำคัญของ Incoterms
2. ประเด็นสำคัญของ Incoterms ที่ต้องศึกษาก่อนการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างประเทศ
3. Incoterms กับความสำคัญในการประกันภัยสินค้า
4. ประเด็นที่ต้องระวังในการระบุในสัญญาซื้อขายและ L/C
5. การประกันภัยการขนส่งสินค้ากับความสัมพันธ์ต่อการค้าระหว่างประเทศ
5.1 ความสำคัญของการประกันภัยต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างไร
5.2 ประเภทของการประกันภัยสินค้า
5.3 เงื่อนไขและขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัยสินค้าตามมาตรฐาน Institute Cargo Clauses (A),(B) & (C) ฉบับเก่า ค.ศ.1982 และฉบับใหม่ ค.ศ.2009
5.4 เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าและการตีความตาม Incoterms 2010 เช่น DAT, DAP
5.5 ประเด็นสำคัญในการเลือกบริษัทประกันภัยสินค้า
6. หลัก วิธีการ ข้อควรระวัง ในการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ
6.1 การขนส่งสินค้าทางทะเล
6.2 การขนส่งสินค้าทางอากาศ
6.3 การขนส่งสินค้าทางบก (รถบรรทุก/รถไฟ/รถยนต์)
7. ประเภทของข้อมูล รายละเอียด และ เอกสารสำคัญ เพื่อประกอบการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ
8. บทบาท และความสำคัญของ Broker และ Adjuster 

ภาคบ่าย ( เวลา 3 ชั่วโมง )
9. Product Liability Insurance 
10. การเรียกร้องค่าเสียหาย จากผู้ขนส่งและผู้รับประกันภัย
10.1 วิธีปฏิบัติในกรณีสินค้าเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย
10.2  เอกสารข้อมูลที่ใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหม
11. กรณีศึกษา (Case Study) กรณีที่บริษัทประกันภัยจ่ายและไม่จ่ายค่าเสียหายของสินค้า
12. ข้อควรระวัง ข้อห้าม ข้อปฏิบัติในการประกันภัยสินค้า


คุณนภดล มีสุขเสมอ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยการขนส่งสินค้า
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการแผนกกำกับและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ 
ผู้ชำนาญการ การค้าระหว่างประเทศ 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์

คุณวัชระ ปิยะพงษ์ 
ผู้ชำนาญการ การค้าระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์บริการส่งออก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ณ ห้องลิลลี่ 1 ชั้น L โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558, 09.00-16.30 น.

3,900 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://seminardd.com/2015/26303

สถาบันวิจัย และฝึกอบรม อีบีซีไอ

สถาบันวิจัย และฝึกอบรม อีบีซีไอ

คุณนิติ หีมกุล
02-742-7740 ต่อ 191
ผู้เข้าชม : 418 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys