Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Train the Trainer - On the Job Training
 
หลักการและเหตุผล :
     การสอนงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ดังนั้นผู้บังคับบัญชาที่ทำหน้าที่สอนงานจึงจำเป็นต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการสอนงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นในขั้นตอนการทำงานอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาความผิดพลาดซึ่งนำไปสู่การร้องเรียนจากลูกค้า หรือ การชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงช่วยลดอุบัติอันอาจเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการทำงานได้ 

วัตถุประสงค์ :
     - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถระบุความจำเป็นในการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง
     - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบหัวข้อการสอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม
     - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินผลความสำเร็จจากการสอนงานได้
     - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้คำชี้แนะเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหลังจากการสอนงานได้

เนื้อหาหลักสูตร :
วันแรก
-  แนะนำเนื้อหาหลักสูตร
-  ประโยชน์ของการสอนงาน
-  การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
-  วงจรในการเรียนรู้ของคน 
-  ขั้นตอนการสอนงาน
-  การตั้งคำถามเพื่อการสอนงาน
-  การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
-  สาธิตโดยผู้สอน

วันที่สอง
ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียนครั้งที่หนึ่ง  
การโค้ชเพื่อปรับปรุงและรักษามาตรฐาน 
ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียนครั้งที่สอง
ผู้สอนสรุปและให้คำแนะนำ
ปิดการอบรม 
 
เหมาะสำหรับ :
     เทรนเนอร์ประจำแผนกหรือฝ่าย / ผู้จัดการแผนก /เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/ ผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม / ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ
 
วิธีการอบรม
      บรรยาย-สาธิต-ระดมสมอง – เกม/กิจกรรมการตั้งเป้าหมาย ประกอบหลักสูตร ฝึกปฏิบัติจริงหน้าห้องฝึกอบรม

อาจารย์นพพร  โสวรรณะ

โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด (สุขุมวิท ซ. 5)

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558, 09.00-16.00 น.

7500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539892907&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  089-925-4790, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 862 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys