Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
 
หลักการและเหตุผล

ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นและไม่เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมความคิด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการปฏิบัติงานว่าใครทำอะไร อย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไร มีการเสนออะไร มีมติในเรื่องใดว่าอย่างไร และแสดงถึงข้อเท็จจริงเหตุผลการพิจารณาของที่ประชุม หรือแสดงถึงผลงานที่ได้ดำเนินการมาแล้ว รายงานการประชุมจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายว่าได้ดำเนินการอย่างไร และเพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติต่อไป 
ในหลักสูตรนี้จะอบรมให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นธุรการ หรือเลขานุการในที่ประชุม ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ วิธีการจด และสรุปรายงานการประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมที่ เป็นทั้ง International Meeting และ Local Meeting ให้สามารถจด และสรุปเนื้อหารการประชุมได้ครอบคลุม ตรงประเด็น ทำให้การประชุมนั้นไม่สูญเปล่า

วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการบริหารงานประชุมอย่างละเอียด
2. เรียนรู้เทคนิคการบริหารงานประชุมตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการประชุม
3. ฝึกฝนการร่างวาระการประชุม การจดบันทึก การเขียนรายงานการประชุมหลากหลายรูปแบบ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
    ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1. บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานประชุม Meeting-Concerned Persons’ role 
2. คุณสมบัติและหน้าที่ของเลขานุการหรือธุรการในที่ประชุม Qualification and role of Administrative
     Affair Personnel or Secretary at the Meeting 
3. การประชุมแบบทางการ และไม่เป็นทางการ Formal and informal Meeting 
4. รูปแบบของรายงานการประชุม (ทั้งไทย และอังกฤษ) Type of meeting’s minutes
    (Both Thai and English) 
5. การจดบันทึกการประชุม (ทั้งไทย และอังกฤษ) (Meeting Recording (Both Thai and English)
      - การจดละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าประชุม (Write down all speeches of the meeting attendants) 
      - การจดย่อเรื่องเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญ (Write down the syllabus or theme) 
      - การจดสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผล
      - (Summarize the essence of the topics considered for opinion and reasons) 
6. หลักการเขียนรายงานการประชุม (ทั้งไทย และอังกฤษ) Principles of Meeting’s Minute Writing
     (Both Thai and English) 
ใจความสำคัญ Essence
     - ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน Correct and clear language 
     - การเรียงลำดับวาระการประชุม Order of meeting agenda 
     - การเขียนคำพูดโต้แย้ง Writing an Argument 
     - การเขียนข้อมูลเป็นตัวเลข จำนวนเงิน สถิติ Writing numbers and Statistics 
     - การเขียนเวลา การติดตาม และสถานะการณ์ดำเนินการของแต่ละวาระการประชุม Writing a period,
        follow-up, and meeting status at each agenda 
7. คำศัพท์ สำนวน ภาษาทางธุรกิจที่ควรศึกษา Vocabulary, idiom, and necessary business langue 
8. สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนรายงานการประชุม What should avoid in writing a meeting minutes 
9. สรุปประเด็นปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม และวิธีการแก้ไขเพื่อพัฒนาการในการจด
    และสรุปรายงานประชุมทั้งไทยและ อังกฤษ Summarize the issues on writing the
    meeting minutes and solutions for improvement on writing down and
    summarizing the meeting minutes in Thai and English
10. กรณีศึกษา และถามตอบ Case Study and Answer and Questions 
 
  
ใบรับรอง : จากบริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด                                                               

วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน
บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด
อดีตเลขานุการ ฝ่ายบุคคล  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ  บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

20 สิงหาคม 2558, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://

คุณมาร์

HIPO Training & Consultancy Co., Ltd.- บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8  
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.com
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining
ผู้เข้าชม : 352 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys